ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 9

 

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักเขียน

1. นายภาณุพันธ์ วีรวภูษิต
2. นายพีรวัส อนุอัน
3. นายสุรพันธ์ุ เจริญปฐมตระกูล
4. นางสาวธันย์ชนก ธีรทรงธรรม
5. นายมงคล อายิกุ
6. นางสาวอมรรัตน์ รูปสว่าง
7. นางสาวลภัทรลดา ยศฐา
8. นางสาวฑารัตน์ อิซาเอะ ทานากะ
9. นายสุพิเศษ ศศิวิมล
10. นางสาวราตรีภัทร์ รื่นภาคลาภ
11. นายพชรกฤษณ์ โตยิ้ม
12. นางสาวภัทรียา พัวพงศกร
13. นางสาวสิรีนาฏ คะมะคต
14. นางสาววิภาดา แหวนเพชร
15. นางสาวพลอยไพลิน สายแสง
16. นางสาวจันทร์รวี พัรพันธ์ุ
17. นางสาววริษฐา ต๊ะสุ
18. นางสาวนวลปรางค์ ขัติยศ
19. นางสาวพิไลพรรณ มูลคำ
20. นางสาวอนิตา ดาหลาย
21. นางสาวภัทรมน สุขประเสริฐ
22. นางสาวบุญญาพร พุตตะพรม
23. นายพงศธร ธิติศรันย์
24. นางสาวชมพูนุช ทับทิมชัย
25. นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น

 

ช่างภาพ

1. นางสาวสรัญลักษณ์ ล้ำประเสริฐ
2. นางสาววิชชุตา ลิมปณะวัสส์
3. นางสาวไอริรยา แจ่มใส
4. นายจิตรทิวัส พรประเสริฐ
5. นายชัชวาล มีเพียร
6. นางสาวพาฝัน พลเยี่ยม
7. นายจักรพงษ์ ชีพจำเป็น
8. นายวชิรุตม์ พุทธรักษ์
9. นายธนพนธ์ องอาจตระกูล
10. นายอภินัยน์ ทรรศโนภาส
11. นายจิตสุนทร ประภาจิตสุนทร
12. นายมงคล มามาก
13. นายรังสรรค์ พลอยสด
14. นายกันต์ สันตินตานนท์
15. นางสาววริศรา แซ่จิว
16. นางสาวเบญจวรรณ เจริญปฐมตระกูล
17. นางสาวทิพย์สุดา เกษตร
18. นางสาวจิราพร คูหากาญจน์
19. นายธนภูมิ ลาภสตุพร
20. นางสาวเมราณี สมัยวิจิตรกร
21. นางสาวปนัดดา อาชาเจริญสุข
22. นายนิรันดร์ ยอดสมบูรณ์
23. นายปารินทร์ ทรงวัฒนา
24. นางสาวนิชาภา ธนสินธีรชาติ
25. นายสิทธิชัย สุทธิรมย์
26. นายวชิรุตม์ พุทธรักษ์

 

น้องที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 10 จะต้องส่งอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม มาที่ activity@www.sarakadee.com ภายในเวลา 12:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 หากพ้นจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

โดยผู้ตอบรับเข้าอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557

เปิดค่ายสารคดีครั้งที่ 10 เรียนรู้ประสบการณ์นักสารคดีจากรุ่นพี่ค่าย 1-9 รู้จักกับงานเขียนและภาพสารคดีเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

ฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก กับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์และถ่ายภาพสำหรับงานสารคดีชิ้นแรก พร้อมสัมผัสวิถีชุมชนย่านตลาดน้อย

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

วิจารณ์ผลงานเขียนและภาพสารคดีชิ้นแรก และเข้าสู่บทเรียนแรกของงานสารคดีมืออาชีพ

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 24-อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557

ฝึกภาคปฏิบัติเข้มข้น และกระชับมิตรภาพ กับการลงพื้นที่เวิร์คช็อป 2 วัน 1 คืน และรับโจทย์งานสารคดีชิ้นที่ 2

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557

วิจารณ์งานสารคดีชิ้นที่ 2 และพบกับวิทยากรรับเชิญพิเศษ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานสารคดี (ครั้งที่ 1)

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557

นำเสนอโครงเรื่องงานสารคดีชิ้นสุดท้าย

ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

ฟังคอมเมนต์จากครูเพื่อนำไปแก้ไขในงานงานสารคดีชิ้นสุดท้าย และพบกับวิทยากรบันดาลใจอีกครั้ง (ครั้งที่ 2)

ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557

ปิดค่ายสารคดีครั้งที่ 10 และพิธีมอบประกาศนียบัตร

*กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามความเหมาะสม

 

สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ุ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี ยกเว้นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 ซึ่งมีการลงพื้นที่ ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับน้องอีกครั้ง

 

สำหรับการส่งอีเมลยืนยัน ให้น้องแจ้งรายละเอียดเหล่านี้มาด้วย

1.ตอบรับเข้าอบรม
2.พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์(ที่ติดต่อได้จริง) อีเมล(ที่ใช้งานจริง) ที่ถูกต้อง
3.ระบุขนาดตัว และไซส์เสื้อยืด สำหรับเสื้อประจำตัวที่จะได้รับในวันเปิดค่าย
S 18″ / M 20″ / L 22″ / XL 24″
4.อื่นๆ เช่นปัญหาในการเดินทางมาอบรม(หากอยู่ต่างจังหวัด) โรคประจำตัว อาหารที่ยกเว้น(ไม่ทานเนื้อหมู) เป็นต้น

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ชม โทร 02-2816110 ต่อ 113 หรือ 086-986-5013