ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

dam-vietเวียดนาม / รัฐบาลเวียดนามประกาศระงับโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า ๑๒ แห่ง หลังเขื่อนลาเกรล ๒ (la Krel 2) จังหวัดซาลาย (Gia Lai) พังทลายลงเนื่องจากกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันเมื่อกลางปี ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนทางตอนใต้ของเขื่อนได้รับความเสียหาย

ทั้ง ๑๒ เขื่อนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มีทั้งเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ กลาง และใต้  เหตุผลการยกเลิกสร้างเขื่อนคือ ความไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ มีความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง รวมทั้งเป็นตัวการทำลายป่าไม้

ทุกวันนี้เวียดนามมีเขื่อนประมาณ ๒๘๔ แห่ง มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม ๑๔,๖๗๘ เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

การมีเขื่อนเพิ่มขึ้นจำนวนมากในรอบทศวรรษทำให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา อย่างช่วงไม่กี่ปีมานี้เกิดแผ่นดินไหวและแผ่นดินเลื่อนหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะภาคกลางที่มีเขื่อนผลิตไฟฟ้ามากที่สุด  ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งระบุว่าการสร้างเขื่อนเก็บน้ำทำให้พื้นดินต้องแบกรับน้ำหนักมาก อันเป็นต้นเหตุของแผ่นดินไหว

ครั้งหนึ่งรัฐบาลเวียดนามตั้งเกณฑ์มาตรฐานห้าข้อในการพิจารณาสร้างเขื่อนคือ ต้องมีอ่างเก็บน้ำที่มั่นคงปลอดภัย ทำลายป่าไม้น้อยที่สุด อพยพโยกย้ายราษฎรน้อยที่สุด ไม่กระทบต่อความมั่นคงของสภาพแวดล้อม และมีผลดีด้านเศรษฐกิจ  หากไม่เข้าเกณฑ์ครบทั้งห้าข้อนี้รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

วันนี้โครงการสร้างเขื่อนจึงถูกยกเลิกประมาณ ๔๑๕ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผู้ดำเนินการคือนักลงทุนที่มีความรู้เรื่องดังกล่าวไม่มากพอ

ที่มาภาพ
http://www.panoramio.com/photo/9646701