ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

plastic01
นิตยสาร Science ฉบับที่ ๓๔๗ เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๕ รายงานอันดับ ๑๐ ประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเลมากที่สุด

คณะนักวิจัยนำโดย เจนนา แจมเบก (Jenna R. Jambeck) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งจอร์เจีย (University of Georgia) ทีมวิจัยเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๐ โดยใช้สมมุติฐานจากข้อมูลผู้บริโภค การจัดการขยะ ของบรรดา ๑๙๒ ประเทศที่มีพรมแดนติดทะเล ผลการวิจัยพบว่า ประเทศซึ่งมีแนวชายฝั่งยาวเหยียดและมีประชากรมากอย่างจีนทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด รองลงมาคืออินโดนีเซีย ขณะไทยตามมาเป็นอันดับ ๖

ทั้ง ๑๙๒ ประเทศที่มีอาณาเขตติดทะเลทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลรวมกัน ๒๗๕ ล้านตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มปริมาณขึ้นในอนาคต

ลดการทิ้งขยะพลาสติกลงแหล่งน้ำและใช้พลาสติกให้น้อยลงก่อนทะเลและมหาสมุทรจะกลายเป็นแพขยะ

plastic02

ที่มา : http://www.wsj.com/articles/which-countries-create-the-most-ocean-trash-1423767676