สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน

roblok-ghost townญี่ปุ่น / ค.ศ. ๒๐๑๔ ประชากรญี่ปุ่นลดลง ๒.๕ แสนคน (จากมากกว่า ๑๒๗.๒๕ ล้านคน ลดลงเหลือประมาณ ๑๒๗ ล้านคน) ด้วยอัตราการเกิดต่ำ คือ ๑.๔ คนต่อครอบครัว จึงไม่เพียงพอทดแทนประชากรที่ลดลง

ขณะประชากรอีกหนึ่งในสามกำลังเข้าสู่วัยเกษียณ  ถ้ามองเผิน ๆ ญี่ปุ่นมีประชากรมาก เช่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงมีคนอาศัยอยู่กว่า ๑๓ ล้านคน ทว่าสถิติล่าสุดบอกเราว่าวิกฤตประชากรแสดงตัวชัดเจนมากขึ้น

ปัจจุบันคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นยังคงเลือกย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหาโอกาสทางหน้าที่การงาน คนชราในชนบททยอยจากไปตามอายุขัย ผลคือเกิดเมืองร้างหลายแห่งในชนบท  ขณะนี้ทุกเจ็ดเมืองในญี่ปุ่นจะมีอย่างน้อยหนึ่งเมืองที่กลายเป็นเมืองร้างอย่างสมบูรณ์เพราะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อีกต่อไป

ภาพจาก : http://jpninfo.com/wp-content/uploads/2015/09/ghost-town.jpg