annouce-01

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 12 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักเขียน

1.พิมพ์กานต์ ภานุรักษ์
2.นิราวัฒน์ นารอด
3.ปาริษา หวังอยู่
4.สุภัชญา เตชะชูเชิด
5.วาสนา เพิ่มสมบูรณ์
6.กรรทิชา เหลืองสอาด
7.สุนันทา จันทร์หอม
8.คชรักษ์ แก้วสุราช
9.วรัญญา เชาว์สุโข
10.แทนไท นามเสน
11.เสรี ชูก้าน
12.อภัสรา บรรทัดเที่ยง
13.ดุสิต ระเบียบนาวีนุรักษ์
14.ศรุตยา สายเมฆ
15.สุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์
16.ธิรินทร นันทโรจนาพร
17.ศรัณยา ศรีวราสาสน์
18.รัศมิ์ลภัส กวีภัจน์
19.ศิรินญา สุวรรณโค
20.สรัสนันท์ คำดีบุญ
21.พรรณผกา แก้วติน
22.ปรเมศวร์ เทพประสาน
23.ปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง
24.ปรียาภรณ์ ศรีเสาร์
25.มนัสนันท์ เลิศธนารัตน์

สำรอง
พิชญาภา ปัญญาศิริ
ปาริฉัตร แทนบุญ
วริศรา ศรีแสงอ่อน
ณัฐณิชา เดชารัตน์
ณัฐชนน บางแค

ช่างภาพ

1.วรรณกานต์ สิทธิสุข
2.ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์
3.โศภิษาฐ์ สู่ทรัพย์
4.อรรถพล ลาดเงิน
5.พงศกร สุภาพรรณ
6.กิตติคุณ ขุนทอง
7.ปภาวี หงส์เชิดชัย
8.สิริพงศ์ ลี้วุฒกุล
9.พีรพัฒน์ จารุสมบัติ
10.เอื้อการย์ เบ็ญจคุ้ม
11.วรรณิตา จิระสถิตย์วรกุล
12.สมพร สักการะ
13.ณัฐชา ชมภูเอี่ยม
14.ปัญญวัฒน์ เอื้ออิฐผล
15.ภาณุรุจ พงษ์วะสา
16.กฤตนัย พิริยผลพิบูลย์
17.สาธิตา ธารทิศ
18.พิฐจักร ประพฤติธรรม
19.กษิดิศ บูรณะ
20.กฤตนันท์ ตันตราภรณ์
21.มนทินา สกลวรารุ่งเรือง
22.ณัฐพล ศิลปชัย
23.นวพล นวกิจพิพัฒน์
24.ปัณณ์ บุญชู
25.พิชชา ฤกษ์อร่าม

สำรอง
คัทลียา นิติสโมสร
สิริจิตร จงจิตต์โยธิน
ไชยกฤต แซ่ตั่น
ชินาธิป พุฒซ้อน
ชวลิต ตาดิวงศ์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นส่งอีเมลยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ [email protected]
ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)
*อีเมลยืนยัน โปรดแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้จริง) อีเมล (ที่ใช้ส่งงานตลอดค่าย)
2. แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. อื่นๆ เช่นปัญหาในการเดินทางมาอบรม โรคประจำตัว อาหารที่แพ้หรือกินไม่ได้

**ผู้รับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามกำหนดการต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 พิธีเปิดโครงการ ค่ายสารคดีครั้งที่ 12
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ลงพื้นที่ชุมชนย่านบางรัก (*เลื่อนจากวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559)
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัด
ฝึกปฏิบัติเข้มข้น จำนวน 2 วัน 1 คืน
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 พิธีปิดโครงการอบรบค่ายสารคดี 12 และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม

สถานที่อบรมจัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี ยกเว้นครั้งที่ 1 วันลงพื้นที่ และครั้งที่ 3 ซึ่งค้างคืนต่างจังหวัด ทีมงานจะนัดแนะสถานที่อีกครั้ง
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่ชม โทร. 0-2281-6110 ต่อ 113 หรือ 09-0982-1130
ติดตามกิจกรรมของค่ายที่ www.facebook.com/sarakadeeactivity