bangchakcamp2016-poster

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 5”

1. นางสาว กวินนา สุขผล
2. นางสาว กาญจนา สระประพันธ์
3. นางสาว จิดาภา ตันสุทัตต์
4. นางสาว จิดาภา ประสงค์อาสา
5. นางสาว จุฑามาศ ดวงโกศล
6. นางสาว ฉัตรนิภา จันทร์สวัสดิ์
7. นางสาว ชมพูนุช ทองพิทักษ์ชัย
8. นางสาว ณัชชา สุวรรณเพราเพริศ
9. นางสาว ณัฐธิดา บุญแพ
10. นางสาว ณัฐนิชา กรกิ่งมาลา
11. นางสาว ธนพร ศรเสวตร์
12. นางสาว นิฐิยาภรณ์ โตประเสริฐ
13. นางสาว ปวริศา วรคุณพิสิฐ
14. นางสาว พิมพ์อนงค์ ไม่หลงชั่ว
15. นางสาว มนัญชย เกลี้ยงทอง
16. นางสาว มิลิณ โรจน์ทังคำ
17. นางสาว ลลิล โพธิ์ศรี
18. นางสาว วนิดา รักความสุข
19. นางสาว ศิริพร นาสอน
20. นางสาว สาวิตรี ธงอาษา
21. นางสาว สุดารัตน์ พานาดี
22. นางสาว สุรีวรรณ์ แป้นสุข
23. นางสาว อธิชา ไพจิตรานนท์
24. นาย จิรภัทร คำพงษ์
25. นาย ฐาปกรณ์ ทองมา
26. นาย ณัฐพล รัตนานนท์
27. นาย ณัฐวัฒน์ ชนะกุล
28. นาย ทศพร จิตร์สมสุข
29. นาย นรวิชญ์ ดำรงค์ธวัช
30. นาย บรรพต พิลาพันธ์
31. นาย ปองพล ปั้นประเสริฐ
32. นาย พงศธร ไกรกิจราษฎร์
33. นาย พิรุณ ปิ่นศิโรดม
34. นาย พีระพงศ์ มงคล
35. นาย รัชพล ปลูกอ้อม
36. นาย วรวัฒน์ วิรัตนโภคิน
37. นาย อดิฐา เดชะ
38. นาย อาทิตย์ ทองสุทธิ์
39. นาย อานันท์ ชนมหาตระกูล
40. นางสาว จีรณา พิมสิน
41. นางสาว ปวิชญา จีนปาน
42. นางสาว ศรัญญา ศิริภิรมย์
43. นางสาว ศศิรัศมิ์ ดูพอนท์
44. นางสาว สวภัทร ชาวดอนคูณ
45. นางสาว อัญชิสา สถิตโสฬส
46. นาย ธันวา มั่นธรณ์
47. นาย พชร ลิ่มทองน้อย
48. นางสาวเพชรรัตน์ โทอื้น
49. นางสาววิจิตรา วัชนะประพันธ์
50. นายแทนชนก พันธ์เครือบุตร

สำรอง
1. นางสาวอภิชญา วันไชยธนวงศ์
2. นายกฤตณัฐ จิรฐาวงศ์
3. นายภานุพงศ์ เขินอำนวย
4. นายศักดิ์เกษม ดีคำ
5. นายพุฒิพงศ์ กนกวิจิตร
6. นางสาวนัฐธิฌา ซองเหล็กนอก
7. นางสาวทราย ขานนำคำ
8. นางสาวทิพยาภรณ์ รักษา
9. นางสาวพิพม์ชนก พนัสพัฒนา
10. นางสาวภัทรสุดา พิบูลย์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นส่งอีเมลยืนยันสิทธิ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
ที่ bangchakcamp@gmail.com
ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ (ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)