campannouce2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 14 – #รอบสัมภาษณ์

#สัมภาษณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี

โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย
รอบเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น.

*ผู้ที่มาถึงช้ากว่าเวลา 08.15 น.(รอบเช้า) และ 12.45 (รอบบ่าย) ไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
ยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ทาง inbox facebook.com/sarakadeeactivity โดยแจ้งเลขที่ ชื่อ และสกุล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

ผลงานเพิ่มเติมสามารถเตรียมไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการ โดยทีมงานจะเตรียมโน๊ตบุ๊คไว้ให้ (ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้)

รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์มีดังนี้

#นักเขียน
รอบเช้า 1-25
รอบบ่าย 26-50

1. เกษมะณี วรรณพัฒน์
2. พิมผกาพร พรเพ็ง
3. วิมลรัตน์ ธัมมิสโร
4. พันธิตรา ขันธรักษ์
5. ศิรินภา นรินทร์
6. นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี
7. ธันยพร วงศ์ธิติโรจน์
8. อารี นีระพงษ์
9. ศุภณัฐ ทีปิวัฒน์
10. ฉัตรกมล ปิยจารุพร
11. อับดุลลาย เง๊าะ
12. พิชญาพร โพธิ์สง่า
13. กรกมล ศรีวัฒน์
14. จันทร์ทิมา กะการดี
15. บุญเลิศ เฮงสุนทร
16. สวรุส คูณประไพสิทธิ์
17. กัญจน์พสิษฐ์ รักการดี
18. ณราดา ดิษยบุตร
19. จุฬารัตน์ อินทร์รัตน์
20. พิชชา แดงประสิทธิ์
21. ไข่มุก อินทรวิชัย
22. กุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม
23. ณัฐกานต์ จำปาศรี
24. สุภัค พูลจันทร์
25. ชนิฐา ไกรศรีสกุล

26. ศิริลักษณ์ แสวงผล
27. นฤพล เปาอินทร์
28. ณัฐสินี ภาณุพิพัฒน์พล
29. วรรณพร คณาวัฒนกุล
30. ณัฐชนินท์ บุญฤทธิ์
31. ณัฐโกฏิ สุดตา
32. สุกฤตา ณ เชียงใหม่
33. สุคนธา สุคนธราช
34. อภิชญา พรมวิชัย
35. สิรวิชญ์ สิงหาพล
36. นิติภัค วรนิติโกศล
37. จงรัก ศรีสนิท
38. ฐานิดา ปิยโชติ
39. เมธากุล ชาบัญ
40. ชวิศา หีตเสมียน
41. มยุรา ยะทา
42. ชยานนท์ ไชยศรีษะเกตุ
43. อิทธิกร ศรีกุลวงศ์
44. ณัชชา เจริญสุข
45. จุฑามาศ คนดี
46. กนกพร ศรีวรมย์
47. วริญญา บัวแพ
48. อิสรากรณ์ ผู้กฤตยาคามี
49. เกียรติก้อง เทียมธรรม
50. พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์

#ช่างภาพ
รอบเช้า 1-25
รอบบ่าย 26-44
1. ณภัทร เกษตรศาสตร์
2. อติรุจ เจิดดีสกุล
3. ศิรดา วรรณแสง
4. พารวย อภิรักษ์วนาลี
5. ชวกร ตั้งสินมั่นคง
6. อุษา แก้วธิวัง
7. อานันท์ ชนมหาตระกูล
8. รณพร เพชรสุก
9. กวิน สิริจันทกุล
10. จิรเมธ ศรีพรรณ
11. รุ่งทิวา ทรงสุข
12. ปวรุตม์ งามเอกอุดมพงศ์
13. สันติ ใจแสน
14. สรณ์ศิริ ปฐมสุริยะพร
15. ภัคจิรา พวงนาค
16. อนัส สาเล็ง
17. สืบสาย สำเริง
18. ธนกาญจน์ ชุ่มจิตต์
19. ธีรพงษ์ ผลบุญ
20. ศศิธร มูลสาร
21. ทิพย์มณี ตราชู
22. พลากร ใจมั่น
23. กัญญาวีร์ ประเสริฐศรี
24. นิชฌาน นนทสวัสดิ์ศรี
25. ภัทรกร ศิริพักตร์

26. พระสร้อย เซียมลาย
27. ฐิติมา เพชรดำ
28. ชนิกานต์ พราหมณโชติ
29. จารุเดช รังษีธนะกิจ
30. บวร หอมสุด
31. กฤษดา ชัวนินี
32. ทิวัตต์ อำนวยปรีชากุล
33. กฤต พรพิชิตภัย
34. จุฑาทิพย์ หล้ามูล
35. ปิยาพัชร บัวชุม
36. จิตราภา บำรุงใจ
37. จุฑามาศ วรชิน
38. จิตติมา หลักบูญ
39. วนัสวรรณ ภรณ์พรรณพงษ์
40. พิมพ์บุญ วารินทร์
41. ดาเนียล มะแซ
42. แพรว ศิริอุดมเศรษฐ
43. ณัฐพนธ์ ปานอุดมลักษณ์
44. ภัทรมน รุจิพงศ์พันธ์

#ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ที่ www.sarakadee.com และ facebook.com/sarakadeeactivity
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดี ครั้งที่ 14 #ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
  • ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

#สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี
และลงพื้นที่วันเดียว 1 ครั้ง กับลงพื้นที่ต่างจังหวัดค้างคืน 1 ครั้ง ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง
#สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่ชม โทร. 02-547-2700 ต่อ 120 หรือ 09-0982-1130