407special01

นี่คือทวีปซึ่งกว้างใหญ่อันดับ ๒ ของโลก มีประชากรมากถึง ๑.๒๙ พันล้านคน ทั้งขนาดพื้นที่ และประชากรนั้นเป็นรองแค่ทวีปเอเชีย

มองจากแผนที่ ทวีปแอฟริกาเกือบเหมือนเกาะรูปกะโหลกที่ล้อมรอบด้วยผืนน้ำ ทิศเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดทะเลแดง ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรอินเดีย และทิศ ตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านเกือบพอดีกลางทวีป พื้นที่ส่วนใหญ่ ของแอฟริกาจึงอยู่ในเขตร้อน มีบริเวณตอนบนและตอนล่างบางส่วนอยู่ในเขตอบอุ่น

แม้แอฟริกาจะมีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำไนล์

มีทะเลทรายใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลทรายสะฮาราซึ่งใหญ่พอ ๆ กับประเทศสหรัฐอเมริกา

แต่สิ่งที่คนไทยคุ้นเคยกับแอฟริกามากที่สุดน่าจะเป็นบรรดาสัตว์ป่าในทุ่งหญ้า สิงโต ช้างป่า ยีราฟ ม้าลาย หรือชนเผ่าพื้นเมือง แม้ระยะไม่กี่ปีมานี้แอฟริกาจะเป็นทวีปที่เติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก เมืองใหญ่ต่างๆ เริ่มเต็มไปด้วยศูนย์การค้า แหล่งบันเทิง อาคารสูง และการจราจรที่ติดขัดด้วยรถยนต์

แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมองภาพแอฟริกาว่าเป็นดินแดนแห่งความทุรกันดาร 

Only Africa บอกเล่าแอฟริกาผ่านมุมมองในหลายประเทศที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของแอฟริกา

ทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลายและเก่าแก่ที่สั่งสมในดินแดนนี้  วิถีชีวิตผู้คนตามท้องถิ่นซึ่งมิใช่ชนเผ่าพื้นเมือง รวมไปถึงความมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสัตว์ป่าและธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินไปตามวิถีดั้งเดิมราวกับไม่เคยเปลี่ยนแปลง