announceint15

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 15 รอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี

แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย
รอบเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น.
*ผู้ที่มาถึงช้ากว่าเวลา 08.15 น.(รอบเช้า) และ 12.45 (รอบบ่าย) ไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ทาง inbox facebook.com/sarakadeeactivity โดยแจ้งเลขที่ ชื่อและสกุล ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ผลงานเพิ่มเติมสามารถเตรียมไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการ โดยทีมงานจะเตรียมโน๊ตบุ๊กไว้ให้ (ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้)

รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์มีดังนี้

นักเขียน

รอบเช้า 1-25
รอบบ่าย 26-47

 1. องค์กร เขียววิชัย
 2. ธเนศ ธโนดมเดช
 3. วรากร แก้วทอง
 4. บรรณวิชญ์ สมบุญ
 5. ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว
 6. กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์
 7. สุมารินทร์ อะโรคา
 8. พรพิสุทธิ์ กมลวารินทร์
 9. ณัฐพงศ์ อินต๊ะริด
 10. สุดารัตน์ พานาดี
 11. ศุภณัฐ อเนกนำวงศ์
 12. รัฐไท โลกุตรพล
 13. ทวีวัฒน์ พันชารี
 14. ณภัทร สงวนแก้ว
 15. พัชนิดา มณีโชติ
 16. ณัฐภัทร ทุ่งแซะ
 17. จินตพร จันทร์แต่งผล
 18. สุวพร เลี้ยงผาสุข
 19. ภัทรพงษ์ เพ็งอ่วม
 20. จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
 21. อมรกิตติยา สิทธิชัย
 22. ประภัสสร สุโคตร
 23. เลิศศักดิ์ ไชยแสง
 24. ภูริช วรรธโนรมณ์
 25. ชลลดา โภคะอุดมทรัพย์
 26. พาฝัน หน่อแก้ว
 27. ณัชชา ทิพย์บำรุง
 28. คุลิกา แก้วนาหลวง
 29. ฐาปนพงศ์ พะเนตรรัมย์
 30. สุพิชญา วุฒิเสมอเกียรติ
 31. บุษกร รุ่งสว่าง
 32. พิชชากร เขษมโอภาส
 33. นิสากรม์ ทองทา
 34. กฤษฏิ์ บุญสาร
 35. พรภัทรา นุตจรัส
 36. ณฐมน รัตนสุภา
 37. ดวงพานิช สันทัดการ
 38. ลลิน ศิริเรืองกิตติ์
 39. พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์
 40. กิตติญา ชูตรกูล
 41. ธีรภัทร ไกรสถิตย์
 42. จิดาภา เนาสราญวงศ์
 43. ธมนวรรณ มูลแมง
 44. ปัทมา คืนตัก
 45. พรพรรณ ตั้งมั่นจิตธรรม
  46.. กชพร สมวงศ์
 46. พิชญา พัชรมงคสกุล

ช่างภาพ

รอบเช้า 1-30
รอบบ่าย 31-58

 1. ธัชธรรม โตสกุล
 2. จิราวรรณ เอกบัว
 3. จักรพรรณ์ ศรีชัย
 4. ณัฐชนน บางแค
 5. วิศรุต วีระโสภณ
 6. ไอศูรย์ คำพันธ์ภัทร
 7. พงศธร บุญโต
 8. วัชรวิชญ์ ภู่ดอก
 9. ณิชกานต์ ช่างสาร
 10. อมรรัตน์ บัวบาล
 11. มธุริน รายรัตน์
 12. ณัฐพร ทองมา
 13. ณัฐฐินี ศิริจันทร์
 14. พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์
 15. ทชาณัท ภัคชลินท์
 16. สราวุฒิ ใยดี
 17. ศรัญญา ดำรงโภคภัณฑ์
 18. พัสกร แนบสนิท
 19. จิราวรรณ สุนันทะนาม
 20. ธนากร สุยาลักษณ์
 21. ขวัญชนก ฉัตรสีรุ้ง
 22. จิรัฏฐ์ เมฆทวีพงศ์
 23. ชวลิต ตาติวงศ์
 24. ธนาธิป นิ่มโอ่
 25. ธนาภา สาบัญทิตย์
 26. ปราโมทย์ เถาว์ชาลี
 27. อกาลิโก นาคทองคง
 28. นภสร เศรษฐภักดี
 29. นภัสสร​ พงษ์พรหม
 30. กฤษณะ วงค์คม
 31. กวิน สิริจันทกุล
 32. สหรัตน์ บุญคำภาว์
 33. ฐาปนพงศ์ พะเนตรรัมย์
 34. ภัทรพล อุลุชาฎะ
 35. รวิภาส สุรัติศักดิ์
 36. ปี่นารา แสงกระจ่าง
 37. สหรัถ เพ็ชร์หลำ
 38. วนิษฐา ศรีปรัชญากุล
 39. ปภัชญา จรูญแสง
 40. ทักษิณ เพาะบุญ
 41. ธนาธร พิทักษ์รณชัย
 42. ปัญญากร จันทร์ไตรรัตน์
 43. ปิยะพร ธนารักษ์
 44. สโรชา วิเศษคุณธรรม
 45. ปรเมทร์ ท้าวบุปผา
 46. ทองฉัตร ร่มฉัตรทอง
 47. ธรรณพร ปัญญา
 48. Lapanaporn Sakunkangsuksa
 49. ปิยาพัชร บัวชุม
 50. ณิชกานต์ ชิดเชี่ยว
 51. กฤต วิเศษเขตการณ์
 52. ปวิชญา จีนปาน
 53. สุชาวดี ชูพูล
 54. ฐิติพร พลซา
 55. สุธิดา อาลีตระกูล
 56. ธนพล สุจิตวรงค์
 57. นาวา สุวรรณรัตน์
 58. พิรกร นุดล

ประกาศผลตัวจริง 50 คน ใน live ทางเพจ Sarakadee Activity ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.

.
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 #ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ตามกำหนดการต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน
ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม
ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน

โปรดเช็คอีกครั้ง เนื่องจากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง

สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี

และลงพื้นที่วันเดียว 1 ครั้ง กับลงพื้นที่ต่างจังหวัดค้างคืน 1 ครั้ง ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมที่ พี่ชม โทร. 02-547-2700 ต่อ 120 (พี่ชม), 319 (พี่จ๋า)