" /> ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เมื่อศาลให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟู-เอกชนชดใช้ คดี “คลิตี้” สายน้ำอาบยาพิษ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เมื่อศาลให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟู-เอกชนชดใช้ คดี “คลิตี้” สายน้ำอาบยาพิษ

กรกฎาคม 2, 2019 
0


เก็บตก
บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนของสารตะกั่ว–ถือเป็นการทำหน้าที่แทนจำเลยคือผู้บริหารบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถูกศาลฎีกาตัดสินให้มีความผิด โดยศาลให้ถือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น “เป็นหนี้ตามคำพิพากษา” ที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องบังคับเอาแก่จำเลยต่อไป
.
คำสั่งที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปล่อยน้ำขุ่นข้นและกากแร่ดีบุกจากบ่อกักตะกอนลงสู่ลำห้วยคลิตี้ ทำให้เกิดการสะสมของสารตะกั่วในดิน แหล่งน้ำ และสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวชุมชนคลิตี้ล่าง

นำไปสู่การฟ้องคดีโดยชาวบ้านคลิตี้ล่างหลายคนต่อผู้บริหารบริษัท ต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ 15219/2558 ให้จำเลยทั้งสองคนชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์ รวมทั้งฟื้นฟูน้ำในลำห้วยคลิตี้ให้กลับมามีสภาพที่ประชาชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้

แหล่งน้ำตามธรรมชาติในหมู่บ้านคลิตี้ ช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (ภาพ : ชนะจิต รอนใหม่)

อย่างไรก็ตาม หลังจากจำเลยชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์แล้ว กลับละเลยไม่ดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟื้นฟูลำห้วย หลังจากศาลไต่สวนจึงมีคำวินิจฉัยโดยสรุปออกมาว่า

…เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาให้แก้ไขฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองคน จนกว่าลำห้วยคิลิตี้จะกลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคได้ แต่จำเลยทั้งสองกลับเพิกเฉยต่อข้อบังคับที่ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา กรมควบคุมมลพิษจึงมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานเพื่อให้มีการดำเนินการฟื้นฟู ระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน

เมื่อกรมควบคุมมลพิษมีหนังสือถึงศาล แจ้งว่าสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้มีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคได้ตามมาตรฐานของทางราชการแทนจำเลย โจทก์ทั้งแปดในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาจึงมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้กรมควบคุมมลพิษในฐานะบุคคลภายนอกคดี กระทำการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับมาใช้อุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานของทางราชการ แทนจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 358 วรรคหนึ่ง และให้ถือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จะบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองต่อไป เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 358 วรรคสอง

ทนายความและชาวบ้านเดินทางมาฟังคำตัดสินของศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ภาพ : สมิตา โอวาดะ)
บ่อที่จะใช้ฝังกลบตะกอนปนเปื้อนตะกั่ว ตั้งอยู่ห่างหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ๑๒ กิโลเมตร และห่างหมู่บ้านคลิตี้บน ๓ กิโลเมตร (ภาพ : สมิตา โอวาดะ)

ทั้งนี้ มีรายงานว่ากรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วไปแล้ว อาทิ การก่อสร้างบ่อที่จะฝังกลบตะกอนปนเปื้อนตะกั่ว การปิดคลุมพื้นที่โรงแต่งแร่และบ่อเก็บตะกอนหางแร่ การเตรียมการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มอีก ๒ ฝาย การปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้านคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง

คำสั่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญเนื่องจากยืนยันในหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” อีกทั้งยังเป็นต้นแบบหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูการปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อมกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ให้ผู้เสียหายร้องต่อศาลเพื่อให้หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไขและเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการ ไม่ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลจะอนุญาตให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ฟื้นฟูลำห้วย แต่แนวปฏิบัติในการบังคับคดี โดยเฉพาะการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฟื้นฟูลำห้วยจากจำเลยจะเป็นอย่างไรยังคงต้องติดตาม

เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่ใช่ปลายทางของคดี “คลิตี้” สายน้ำอาบยาพิษอย่างแน่นอน
tei

ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล

อีกภาคหนึ่งของ “เจ้าชายหัวตะเข้” นักเขียนสารคดีที่เรียนจบมาด้านวิทยาศาสตร์ สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และกีฬาเป็นพิเศษฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน ประเวช ตันตราภิรมย์ : ถ่ายภาพ “โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง” หรือโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ กลายเป็นประเด็นร้อนทันที หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ ลงวันที่
เรื่องเล่าจาก “บางปะกง” สายน้ำแห่งชีวิต จากต้นน้ำกำเนิดในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่และผืนป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีได้ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  จากนั้นสายน้ำก็ไหลคดเคี้ยวผ่านไปตามที่ราบของจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนลงสู่อ่าวไทย รวมความยาว ๑๒๒ กิโลเมตร ระบบนิเวศของลำน้ำซึ่งมีทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ทำให้แม่น้ำบางปะกงเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ผู้คนสองฝั่งได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ก่อร่างสร้างชุมชนและวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับสายน้ำมาตลอดหลายยุคสมัย จนกระทั่งปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงกำลังเข้ามาคุกคาม เป็นเวลา ๑ ปีแล้วที่กลุ่มช่างภาพสารคดี 10FOTOS ได้เข้ามาถ่ายทอดความงดงามของสรรพชีวิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่จะช่วยผลักดันแม่น้ำบางปะกงให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีความสำคัญของโลกที่เรียกว่า แรมซาร์ไซต์ เรื่องเล่าจาก “บางปะกง” จึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำนี้ แห่เทียนทางน้ำ นาวาธรรมในลำลาดชะโด ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เห็นเรือพายเป็นร้อยลำมารวมอยู่ด้วยกัน แต่ยังมีภาพนี้อยู่ที่ลำคลองท้องถิ่นสายสั้น ๆ ที่ชื่อ ลาดชะโด ในวันงานแห่เทียนพรรษา--แม้ว่าเทียนพรรษาอาจไม่ใช่ปัจจัยจำเป็นของพระสงฆ์ในยุคนี้แล้วก็ตาม แต่งานบุญประเพณีระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศปฐมเทศนาอันเป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชา ยังคงได้รับการสืบสานโดยผสานเข้ากับวิถีท้องถิ่นของคนในลุ่มเจ้าพระยาอย่างสมสมัย สารบัญ สารคดี ฉบับที่


ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน ประเวช ตันตราภิรมย์ : ถ่ายภาพ “โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง” หรือโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ กลายเป็นประเด็นร้อนทันที หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ ลงวันที่
เรื่องเล่าจาก “บางปะกง” สายน้ำแห่งชีวิต จากต้นน้ำกำเนิดในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่และผืนป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีได้ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  จากนั้นสายน้ำก็ไหลคดเคี้ยวผ่านไปตามที่ราบของจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนลงสู่อ่าวไทย รวมความยาว ๑๒๒ กิโลเมตร ระบบนิเวศของลำน้ำซึ่งมีทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ทำให้แม่น้ำบางปะกงเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ผู้คนสองฝั่งได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ก่อร่างสร้างชุมชนและวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับสายน้ำมาตลอดหลายยุคสมัย จนกระทั่งปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงกำลังเข้ามาคุกคาม เป็นเวลา ๑ ปีแล้วที่กลุ่มช่างภาพสารคดี 10FOTOS ได้เข้ามาถ่ายทอดความงดงามของสรรพชีวิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่จะช่วยผลักดันแม่น้ำบางปะกงให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีความสำคัญของโลกที่เรียกว่า แรมซาร์ไซต์ เรื่องเล่าจาก “บางปะกง” จึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำนี้ แห่เทียนทางน้ำ นาวาธรรมในลำลาดชะโด ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เห็นเรือพายเป็นร้อยลำมารวมอยู่ด้วยกัน แต่ยังมีภาพนี้อยู่ที่ลำคลองท้องถิ่นสายสั้น ๆ ที่ชื่อ ลาดชะโด ในวันงานแห่เทียนพรรษา--แม้ว่าเทียนพรรษาอาจไม่ใช่ปัจจัยจำเป็นของพระสงฆ์ในยุคนี้แล้วก็ตาม แต่งานบุญประเพณีระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศปฐมเทศนาอันเป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชา ยังคงได้รับการสืบสานโดยผสานเข้ากับวิถีท้องถิ่นของคนในลุ่มเจ้าพระยาอย่างสมสมัย สารบัญ สารคดี ฉบับที่