Park ใจ Go Campus
Park ใจ ชวนเชื่อมโยงกับธรรมชาติเข้าสู่ชั้นเรียนเป็นครั้งแรก!

12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
Park ใจ ร่วมกับ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดกิจกรรมออนไลน์พาน้อง ๆ นิสิตนักศึกษา มาเรียนรู้ว่า “ทำไมเราต้องเข้าถึงธรรมชาติและทำไมเราต้องเข้าใจตนเอง?”

และนี่คือมุมมองธรรมชาติส่วนหนึ่ง จากน้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Park ใจ Go Campus ครั้งที่ 1
1gocampus01
1gocampus02
1gocampus03
1gocampus04
1gocampus05
1gocampus06
1gocampus07

ขอขอบคุณ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
  • ธนาคารจิตอาสา
  • เพจความสุขประเทศไทย
  • นายรอบรู้
  • นิตยสารสารคดี