ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 18 – รอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
สถานที่ : ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3
อาคารวิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี

.
โดยแบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย

 • รอบเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น.
 • รอบบ่าย รายงานตัวเวลา 12.30 น.
  *ผู้ที่มาถึงช้ากว่าเวลา 08.15 น. (รอบเช้า) และ 12.45. (รอบบ่าย) ไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  .
  ⟡ ยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 66 ก่อนเวลา 18.00 น. ทาง inbox www.facebook.com/sarakadeemag
  ⟡ ผลงานเพิ่มเติมสามารถเตรียมไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการ โดยทีมงานจะเตรียมโน้ตบุ๊คไว้ให้ (ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)

⟡ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์มีดังนี้ ⟡

นักเขียน (เช้า)

 1. ปิยปราชญ์ ศรีโชติ
 2. อรกช สุขสวัสดิ์
 3. ยสินทร กลิ่นจำปา
 4. ฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล
 5. จิราพร คุ้มวงศ์
 6. สิปโปทัย ศรีบุญเรือง
 7. ปิยพร กงชัยภูมิ
 8. คิรากร สุนทรโชติ
 9. ณัฐณิชา โอภาสเสรีผดุง
 10. ภัทราภรณ์ ฮอย
 11. สุทธิดามาศ พันธ์พินิจ
 12. ยุทธการ ศรีเขียวพงษ์
 13. ทิพย์สภา เจริญกุล
 14. พิมพา วารี
 15. เมธาวี ทวีผล
 16. ขจรพงศ์ ประศาสตรานุวัตร
 17. ภาสพล โชคชัยณรงค์
 18. ศศิตา มณีวงษ์

นักเขียน (บ่าย)

 1. ธราดล ประพงษ์
 2. ปรินทร์ สุขวาทยานนท์
 3. วีรนันท์ กมลแมน
 4. นนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา
 5. ปิยาพัชร นนทะสี
 6. เนตรนภา ก๋าซ้อน
 7. ปภาดา โพธลักษณ์
 8. ณัชฐนิชา เพียขันทา
 9. ปาณัสม์ ไทยภักดี
 10. ธันยชนก อินทะรังสี
 11. ซูไรญา บินเยาะ
 12. ชลิตา สามหาดไทย
 13. ซอแก้ว ลิมปิชาติ
 14. วิจิตรา รักวงษ์
 15. วรรณพร กิจโชติตระการ
 16. รพีพรรณ พันธุรัตน์
 17. พีรดนย์ ภาคีเนตร

ช่างภาพ (เช้า)

 1. ไกร บูรณะกรณ์
 2. ปรมินทร์ นกจิบ
 3. ธนชิต สิงห์แก้ว
 4. คชาธร ขจรบุญ
 5. กฤตย์ ศิริสัจจาพิพัฒน์
 6. ปัญญดา จินดารัตน์
 7. กชษรญ์ วิชูรัตน์
 8. ประกิจ น่วมศรีนวล
 9. จินตภา โสสว่าง
 10. สุพิชัย สรรพกิจจำนง
 11. ธเนศ แสงทองศรีกมล
 12. กฤติน สุติวงษ์
 13. ฟิรฮาน ดาแลหมัน
 14. ณัฏฐวุฒิ เทียนธีระบุญญา
 15. ณัฐมล น้อยตะริ
 16. กัปตัน จิรธรรมานุวัตร

ช่างภาพ (บ่าย)

 1. ธนภัทร พัฒเจริญ
 2. ธัญจิรา เสนาะ
 3. กรวรรณญา ถาวรวิริยะนันท์
 4. ไวทย์ อนุรักษ์กฤษณา
 5. ฟ้ารุ่ง แสงภักดี
 6. วรรณวิสา คล้ายคลึง
 7. อารีย์ เลิกนอก
 8. ภรัณยู วรรณศรีพิศุทธิ์
 9. จิรศักดิ์ ทับแพ
 10. ธนากร เพื่อนรักษ์
 11. ณิชกมล สุขเจริญโชค
 12. วรเมธช์ อรรถสงเคราะห์
 13. ก้องกนก นิ่มเจริญ
 14. กฤต คหะวงศ์
 15. นิรุซดา ระเด่นอาหมัด
 16. วันนิษา แสนอินทร์

วิดีโอ (เช้า)

 1. อนิตา บุญเนือง
 2. อัครเดช สมศรี
 3. อัพดอล พงค์สวัสดิ์
 4. กรภัทร พรมรักษา
 5. บุณยาพร ชัยชนะ
 6. ภูมิธิดา วิทโยภาส
 7. ปพิชญา ศรีพิมานวัฒน
 8. ภูตะวัน เสน่ห์ภักดี
 9. พจมาน แสนกุล

วิดีโอ (บ่าย)

 1. ปาลิตา พันธ์สุข
 2. ปัณณทัต ศรีอินทร์
 3. วันรุ่ง ภู่นภานนท์
 4. ชาคริต ชินโชติ
 5. ณัฏฐวุฒิ ลอยสา
 6. สุรพงษ์ ใจจันทร์
 7. อัครวิชญ์ ไชยสัจ
 8. ธัมมวัฒน์ ใจทา
 9. อารียา บุญตาทิพย์
 10. วิลาวัลย์ สุยะลา