๏ ดาบสบรเมศร์แก้   ลมหลัก
เรียกมหาบาทยักษ์   ยิ่งร้าย
นั่งสมาธิ์หัดถ์สองชัก   ฉุดแค่ง ขาแฮ
อกแอ่นอึดอัดย้าย   โยกเยื้องอินทรีย์ฯ

พระอริยวงศมุนี

boramesr

(ถอดความ)ท่าที่ฤๅษีบรเมศร์แสดงนี้ ใช้แก้ลมที่เรียกว่า “มหาบาทยักษ์” (มหาบาดทะยัก ?) เป็นท่านั่งขัดสมาธิ เอื้อมมือทั้งสองข้างลงไปดึงรั้งที่หน้าแข้ง พร้อมกับแอ่นอกโยกตัวไปมา

ฤๅษีบรเมศร์ น่าจะเป็นตนเดียวกับปรเมศ ฤๅษีอีกตนหนึ่งจากบทละคร “รามเกียรติ์” ฉบับรัชกาลที่ ๑ ท่านบำเพ็ญพรตอยู่ ณ เชิงเขาไกรลาส เป็นที่นับถือของท้าวจักรวรรดิ เจ้าเมืองมลิวัน

๏ เมื่อนั้น
ท้าวจักรวรรดิชาญสมร
ได้ฟังโหราพยากรณ์
ภูธรตะลึงทั้งอินทรีย์
จึ่งคิดว่าอันกุมารทรงยศ
ชะรอยทศพินยักษี
ผู้ผ่านลงกาธานี
น่าที่จะเกิดเภทภัย
คิดแล้วจึ่งมีบรรหาร
สั่งเสนามารผู้ใหญ่
ตัวเอ็งจงรีบออกไป
ยังเชิงไกรลาสบรรพตา
นิมนต์พระปรเมศดาบส
ผู้ทรงพรตญาณฌานกล้า
ว่ากูให้เชิญเข้ามา
แต่ในเพลาวันนี้ ฯ


ruesi

บทความชุด “ตามรอยฤาษีดัดตน” มีต้นทางจากหนังสือ ฤาษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน โดยตัดทอนและปรับเนื้อหาใหม่ให้เหมาะกับการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ รวมถึงเสริมบางประเด็นที่มีข้อมูลใหม่ หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังจากที่หนังสือตีพิมพ์แล้ว

ฤาษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน
รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสวยงาม จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เรื่อง : ศรัณย์ ทองปาน / จิตรกรรมดิจิตัล : สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ๒๕๖๔
ปกแข็ง ๑๘๔ หน้า ๖๙๐ บาท

จากต้นฉบับลายเส้นฝีมือชั้นครูสมัยรัชกาลที่ ๓ อายุเกือบสองศตวรรษ คลี่คลายด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล สอดประสานกับฝีมือศิลปินร่วมสมัย ก่อกำเนิดเป็นภาพจิตรกรรมไทยฤๅษีดัดตนชุดใหม่ที่งามวิจิตรทั้ง ๘๐ ท่า รวบรวมไว้อย่างครบครันในรูปเล่มหนังสือปกแข็ง ฤๅษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชนโดยสำนักพิมพ์เมืองโบราณ ตีพิมพ์คู่กับคำโคลงประจำภาพสำนวนดั้งเดิม และการถอดความเป็นภาษาปัจจุบัน พร้อมบทนำเสนอการศึกษาประวัติศาสตร์และความสืบเนื่องขององค์ความรู้ อันนับเนื่องเป็นหนึ่งใน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ”

สั่งซื้อหนังสือ