โครงการขุดคอคอดกระ ฝันดีหรือฝันร้ายของนักลงทุน

โครงการขุดคอคอดกระ ฝันดีหรือฝันร้าย ของนักลงทุน

( ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ คลิกที่นี่ )
วันดี สันติวุฒิเมธี : เรื่อง
บุญกิจ สุทธิญาณานนท์ : ภาพ


Click to see bigger    ในบรรดา โครงการขนาดใหญ่ ของรัฐ โครงการขุดคอคอดกระ อาจเรียกได้ว่า เป็นโครงการที่ มีอายุยาวนานที่สุด ที่ผ่านมา การถกเถียงหาข้อสรุป เกี่ยวกับโครงการนี้ เกิดขึ้นมาแล้ว หลายครั้ง ในหลายยุคสมัย ทว่าก็ต้องล้มเลิกไป ด้วยปัญหาทั้งในด้านการเมือง- ความมั่นคง ปัญหาการลงทุน- ความคุ้มทุน ปัญหาด้าน กายภาพของพื้นที่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โครงการที่มีมูลค่าการลงทุน หลายแสนล้านบาทนี้ ก็ยังคงเป็น โครงการที่หลายฝ่าย พยายามผลักดัน ให้มีการนำขึ้นมา พิจารณาใหม่ ครั้งแล้วครั้งเล่า และในช่วง วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ โครงการขุดคอคอดกระ ก็ถูกนำขึ้นมา ปัดฝุ่นอีกคำรบหนึ่ง โดยวาดหวังกันว่า โครงการขนาดยักษ์นี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ที่กำลังซบเซา ให้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง
    ความคิดที่จะ ขุดคอคอดกระ ปรากฏขึ้น เป็นครั้งแรกในสมัย รัชกาลที่ ๑ โดยสมเด็จฯ กรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาท ทรงมีดำริที่จะ ขุดคลอง เชื่อมทะเลสาบสงขลา กับมหาสมุทรอินเดีย เพื่อประโยชน์ในแง่ ยุทธศาสตร์ ทั้งในการยกทัพเรือ ไปตีหรือต้านทัพพม่า รวมทั้งการเดินทาง ไปตีหัวเมืองประเทศราช ที่อยู่บนคาบสมุทรมลายู แต่ดำรินี้ก็ได้ล้มเลิกไป ด้วยเหตุผลด้าน ความมั่นคง
    ปัญหาด้านความมั่นคง เป็นอุปสรรคของ โครงการขุดคอคอดกระ ต่อเนื่องมาอีกหลายยุค ทว่าเมื่อปัญหาดังกล่าว เริ่มคลี่คลายลง และได้มีการ หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา พิจารณาอีกครั้ง ก็พบว่า ยังมีปัญหาด้านอื่น ๆ อีกหลายประการ ที่เป็นอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ   และกลายเป็น ประเด็นโต้แย้ง ที่จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ นับตั้งแต่ปัญหาความคุ้มทุน ที่ต้องนำมาพิจารณา เป็นอันดับแรก ๆ สำหรับการดำเนินโครงการ ขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เงินลงทุน หลายแสนล้านบาท ปัญหาผลกระทบ ทางสังคม จากการที่ต้อง เคลื่อนย้ายผู้คน ออกจากพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง ปัญหาผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายรวมถึง ผลกระทบต่อ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่เป็นแม่เหล็กหนึ่ง ของการท่องเที่ยวไทย ฯลฯ
    จากการสำรวจ โดยกองธรณีวิทยา กองพัฒนาทรัพยากรธรณี และกองช่าง พบว่า เส้นทางขุดคอคอดกระ ที่มีความเป็นไปได้ มากที่สุดในขณะนี้ มีอยู่สองเส้นทาง คือ เส้นทางคลองกระ แนวหลังสวน-ราชกรูด (2A) และเส้นทางคลองกระแนวสตูล-สงขลา (5A) เส้นทาง 2A มีระยะทาง ๗๖ กิโลเมตร ตัดผ่านภูเขาหินแข็งเป็นระยะทาง ๕๓ กิโลเมตร ถ้าขุดคลอง จะต้องเคลื่อนย้าย หินดินทราย มากถึง ๓,๐๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จะมีผลกระทบต่อชุมชน น้อยกว่า เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าเขา ส่วนเส้นทาง 5A มีระยะทาง ๑๐๒ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ข้อดีของเส้นทางนี้คือ ขนย้ายหินดินทรายน้อย แต่มีข้อเสียตรงที่ ต้องย้ายคนจำนวนมาก ออกจากพื้นที่ ทั้งยังมีปัญหา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทะเลสาบสงขลา
    ปัญหาที่พบ จากการสำรวจเส้นทาง "ที่มีความเป็นไปได้" สองเส้นทางดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหา และอุปสรรคหลากหลายประการ ของโครงการขนาดใหญ่ ที่ยืดเยื้อยาวนานนี้ ...ขุดหรือไม่ขุด คอคอดกระ คุ้มหรือไม่คุ้ม กับโครงการขนาดยักษ์ ที่ต้องแลกมาด้วย เงินลงทุนมหาศาล และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่อาจตีค่าได้ การหาคำตอบ และการตัดสินใจในเรื่องนี้ คงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
คลิกที่นี่


อ่านสนับสนุนต่อ คลิกที่นี่ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
อ่านคัดค้านต่อ คลิกที่นี่ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้อำนวยการ สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ส นั บ ส นุ น  คั ด ค้ า น
  • โครงการนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว
  • คนไทยอีก ๒-๓ ล้านคน จะมีงานทำเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลา ในการก่อสร้างอย่างน้อย ๑๐ ปี
  • ประเทศไทย จะกลายเป็นศูนย์กลาง การเดินเรือ และการลงทุน ของภูมิภาคนี้
  • โครงการ ขุดคอคอดกระ ไม่คุ้มค่ากับ การลงทุน
  • จำนวนเรือ ที่จะเลือกใช้ช่องทาง คอคอดกระ มีน้อยมาก เพราะต้องเสีย ค่าผ่านทางสูง และมีช่องทางมะละกา ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล ให้เลือกใช้อยู่แล้ว
  • การขุดคลอง กับการสร้างท่าเรือ เป็นคนละเรื่องกัน การขุดคลอง เพื่อให้ เรือแล่นผ่านไปเฉย ๆ ไม่ก่อให้เกิด การลงทุนทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว
  • เป้าหมายหลัก ของการขุด คอคอดกระ คือการเปิดเส้นทางใหม่ ให้แก่ เรือบรรทุกน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ไทย ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ ด้านมลภาวะทางทะเล จากคราบน้ำมัน
อ่านฝ่ายสนับสนุน คลิกที่นี่
click here
1x1.gif (43 bytes)
อ่านฝ่ายคัดค้าน คลิกที่นี่
click here
กลับไปหน้า สารบัญ

แล้วคุณล่ะ สนับสนุน หรือ คัดค้าน !
.ต้องการ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม คลิกที่นี่


แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ พิ่ ม เ ติ ม

ชื่อ-สกุล: *
E-Mail:
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม: *
*

 

พบเห็น ข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันแจ้ง ผู้ดูแลเว็ป (WebMaster) ขอบคุณครับ

ทุกวันนี้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมกลืนกินวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและร่มเย็นของคนไทยไปมากเกินกว่าจะย้อนคืนได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ลัทธิทุนนิยมมาทำให้ประเทศต้องยำแย่ไปกว่านี้อีกเลย
ดีดี <[email protected]>
- Monday, June 13, 2005 at 03:36:21 (EDT)

ทุกวันนี้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมกลืนกินวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและร่มเย็นของคนไทยไปมากเกินกว่าจะย้อนคืนได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ลัทธิทุนนิยมมาทำให้ประเทศต้องยำแย่ไปกว่านี้อีกเลย
ดีดี <[email protected]>
- Monday, June 13, 2005 at 03:34:15 (EDT)

คอยอยู่อย่างใจจดใจจ่อ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนในพื้นที่ จากที่ติดตามข่าวมาเห็นว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอน โปรดพิจารณาอนุมัติเร็วๆหน่อย ด่วนเลย ด่วนด่วน !!! (จากคนในพื้นที่)
ภานุพงศ์ ครุฑคาบแก้ว <[email protected]>
- Thursday, December 18, 2003 at 01:23:15 (EST)

ข้อมูลที่นำเสนอให้ทราบดังรายละเอียดตามรายงานของกรมทรัพยากรธรณีในขณะนั้น ยังมีไม่เพียงพอ และไม่ใช่ข้อมูลในภาพรวม เนื่องจากมีข้อมูลประกอบอื่นๆ อีกมาก จึงควรให้ผู้รู้ร่วมแสดงข้อมูลให้ทราบด้วย ขอบคุณครับ
สุรชัย <[email protected]>
- Thursday, November 20, 2003 at 00:48:22 (EST)

คนที่พูดเรื่องความไม่สงบในภาคใต้ พวกคุณจะบ้ากันเหรอไง รู่ไหมตัวพวกคุณนั้นละคือพวกสร้างกระแส ผมก็เป็นคนใต้พวกเค้าไม่ให้มีปัญหาอาไรกันเลย เรื่องสิ่งแวดล้อม...น่าหนักใจ พวกคุณอยากให้ ไทยสิ่งแวดล้อม ดีไหมเอาแบบพวกแอฟริกาไหมสิ่งแวดล้อมดีๆนะ่มีประเทศไหนที่เจริญแล้วสิ่งแวดล้อมดีมั้ง ....แล้วก็สุดท้ายนี้ อยากบอกไอ้พวกคัดค้านทุกคนทำอะไรทุกอย่างนั้นก้ต้องมีผลดีผลเสียอยู่แล้วแต่นี้ผลดีมากกว่าจะคัดค้านไปทำไมกัน .....ขนาด อังกฤษเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังมีสัญญาไม่ให้ไทยขุดคลองเลยกลัวว่าที่ มะละกาจะไม่มีคนผ่าน ไอ้คนที่คัดค้านได้เงินจาก สิงค์ กับ มาเล ( ไม่อยากเอ๋ยชื่อ ) ป่าวว่ะ รู้ไหมเรื่องแบ่งตัวภาคใต้อ่ะไอ้พวก มา.เล มันเป็นคนสนับสนุน เพราะว่าเป็น อิสลามเหมือนกัน คนไทย 4 จังหวัดภาคใต้เค้าภูใจที่เขาเกิดเป็นคนไทย ไม่เคยคิดแยกตัวเลย แต่มีบางคนสร้างกระแส และรวมพวกคุณคนไทยบางคนด้วยที่ทำให้กระแสมันแรงขึ้น สุดท้ายนี้เรื่อง 4จังหวัดภาคใต้ เราจะมีกองทัพไทยไปทำไมเมื่อไม่สามารถจะรักษาดินแดนที่ขุดคลองห่างกัน ครึ่งกิโล ยั้งงั้นแล้วเราคนไทยจะไมีกองทัพไปทำไม
วิศวกร ผู้รู้
- Friday, September 19, 2003 at 07:56:41 (EDT)

www.thai-canal.com
คลองไทย
- Wednesday, September 10, 2003 at 13:02:07 (EDT)

แนะนำwebsite, www.thai-canal.com
thai-canal <[email protected]>
- Wednesday, September 10, 2003 at 02:05:21 (EDT)

แนะนำwebsite, www.thai-canal.com
thai-canal <[email protected]>
- Wednesday, September 10, 2003 at 02:04:07 (EDT)

แนะนำwebsite, www.thai-canal.com
thai-canal <[email protected]>
- Wednesday, September 10, 2003 at 02:03:17 (EDT)

แนะนำwebsite, www.thai-canal.com
thai-canal.com <[email protected]>
- Wednesday, September 10, 2003 at 02:02:10 (EDT)

ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การขุดคลอง กับการสร้างท่าเรือ เป็นคนละเรื่องกัน การขุดคลอง เพื่อให้ เรือแล่นผ่านไปเฉย ๆ ไม่ก่อให้เกิด การลงทุนทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว เป้าหมายหลัก ของการขุด คอคอดกระ คือการเปิดเส้นทางใหม่ ให้แก่ เรือบรรทุกน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ไทย ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ ด้านมลภาวะทางทะเล จากคราบน้ำมัน
nazrey
- Friday, July 18, 2003 at 13:26:56 (EDT)

อยากให้มีการขุดมากเพื่อสร้างงานให้แก่ประชาชน เนื่องจากตอนนี้ประชาชนตกงานมาก และอีกประการคือเพื่อให้เมื่องไทยเจริญทัดเทียมประเทศอื่นบ้างดูอย่างสิคโปร์ซิบ้านเมืองเขาเล็กกว่าเรายังต้องสั่งเขากินแต่ทำไมเมืองเขาเจริญกว่าเราหละลองเอาไปคิดดูนะ
กัมปนาท สง่าเพ็ชร <[email protected]>
- Saturday, June 28, 2003 at 05:03:36 (EDT)

อยากให้มีการขุดมากเพื่อสร้างงานให้แก่ประชาชน เนื่องจากตอนนี้ประชาชนตกงานมาก และอีกประการคือเพื่อให้เมื่องไทยเจริญทัดเทียมประเทศอื่นบ้างดูอย่างสิคโปร์ซิบ้านเมืองเขาเล็กกว่าเรายังต้องสั่งเขากินแต่ทำไมเมืองเขาเจริญกว่าเราหละลองเอาไปคิดดูนะ
กัมปนาท สง่าเพ็ชร <[email protected]>
- Saturday, June 28, 2003 at 05:03:28 (EDT)

เห็นด้วยมากๆๆๆๆๆๆๆ
นายอดุล บินยูโซะ <[email protected]>
- Saturday, May 17, 2003 at 09:43:16 (EDT)

ถ้าไม่ขุดคุณจะดึงนักลงทุนแข่งกับจีนและเวียดนามได้อย่างไร และฟองสบู่แตกรอบสองคุณจะแก้ปัณหาได้อย่างไร
จตุรงค์
- Saturday, April 26, 2003 at 01:40:38 (EDT)

ผมเห็นความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละท่านแล้ว ก็สมเหตุสมผลทั้งคู่ และผมมีเว็บที่แนะนำให้อยากลองเข้าไปดู เห็นมีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ ลองดูนะครับ http://www.kra-project.com
เทอดชาย ขจรอรุณกิจ <[email protected]>
- Friday, April 04, 2003 at 01:48:03 (EST)

president:Toshiyoshi Nakatani Tel:+81-823-45-3123
nakatani shipbuilding <[email protected]>
- Thursday, March 27, 2003 at 18:40:04 (EST)

เห็นด้วยเต็มที่
ไก่
- Thursday, March 20, 2003 at 03:05:09 (EST)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปวอ.) สถาบันวิชการป้องกันประเทศ อธิบายความหมาย "ผลประโยชน์ของชาติ" ไว้ว่า "เป็นความต้องการที่สำคัญที่สุด ซึ่งชาติจะขาดเสียไม่ได้ ทั้งนี้รวมไปถึง การคุ้มครองตนเอง ความเป็นเอกราช บูรณภาพแห่งชาติความมั่นคงทางทหาร เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทั้งหลายที่พึงมี"ผลประโยชน์ของชาติ จึงเกี่ยวข้องถึงภายนอกราชการอาณาจักร และเกี่ยวข้องกับพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เช่น ทะเลหลวง และห้วงอากาศ อีกด้วย นักวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดนามให้มหาสมุทร/ทะเลหลวงเป็น Inner Space ส่วนอวกาศเป็นOuter Space ทั้งนี้มวลมนุษย์ต้องมีวิสัยทัศน์ ในการที่จะใช้เทคโนโลยี ให้ได้มากซึ่งผลประโยชน์และความมั่งคั่ง จากทั้ง มหาสมุทร และอวกาศประเทศไทยพึ่งตื่นตัวและได้ให้ความสนใจกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเมื่อไม่นานมานี้เอง ดังนั้น ความมีวิสัยทัศน์แห่งมหาสมุทร (The Vision of Ocean) ของคนไทยและรัฐบาลไทย จึงยังล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ความมั่งคั่งแห่งมหาสมุทร (Ocean Of Wealty) แบ่งได้ ดังนี้ 1.พื้นผิวมหาสมุทร คือ เส้นทางแห่งการคมนาคม และสัญจรทางเรือใช้ประโยชน์ทำมาค้าขาย และพัฒนากิจการพาณิชย์นาวี ทำให้ชาติต่างๆ ร่ำรวย และรุ่งเรือง ก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมาแล้ว เช่น อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เป็นต้น 2.ใต้ผิวมหาสมุทร คือ ถิ่นอาศัยอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและพืชพันธุ์นานาชนิด จึงเป็นแหล่งอาหาร และยารักษาโรคที่สำคัญของมวลมนุษย์ กลุ่มชนใด หรือชนชาติใด รู้จักแสวงหาทรัพยากรเหล่านี้ ย่อมส่งผลให้ กลุ่มชนชั้น หรือชนชาตินั้น มีความมั่งคั่ง และมั่นคงทางเศรษฐกิจ 3.ใต้ท้อง หรือก้นบึ้งแห่งมหาสมุทร คือ แหล่งพลังงานและแร่ธาตุนานาชนิด ปัจจุบันมีการค้นพบโดยมนุษย์เพียงส่วนหนึ่ง และยังมิได้ค้นพบอีกจำนวนมากถึง 95% ซึ่งล้วนแล้ว แต่เป็นทะเลหลวง หรือทะเลเปิด ซึ่งไม่มีชาติใดจับจองเป็นเจ้าของ จึงเป็นโอกาสทองของชาติต่างๆ ที่จะใช้ศักยภาพเข้าแสวงหาผลประโยชน์ได้ต่อไป ประเทศไทยจัดเป็นประเทศรัฐชายฝั่ง คือ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลถึง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอ่าวไทย เชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนอีกด้าน คือฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดีย รวมพื้นที่ชายฝั่งทะเล 2 ด้าน มีความยาว 1,500 ไมล์ทะเล"มาฮาน" นักยุทธศาสตร์ทางเรือของสหรัฐฯ เจ้าของทฤษฎี "สมุททานุภาพ" กล่าวว่า การค้าขายทางทะเลทำให้ประเทศมั่งคั่ง และเพิ่มศักยภาพความมีอำนาจระหว่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีอาณาเขตติดกับทะเล ย่อมแสวงหาผลประโยชน์จากทะเลได้ง่ายกว่าประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล สำหรับประเทศไทย แม้จะมีอาณาเขตติดต่อทะเลถึง 2 ด้านก็ตาม แต่ประเทศไทยมีข้อเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ด้านการเดินเรือระหว่างทั้ง 2 ฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเรือทะเลอันดามัน จะต้องผ่านช่องแคบมะละกา (น่านน้ำของ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) จึงไม่มีเสรีภาพการเดินเรือ ขณะเดียวกันก็เกิดความล่าช้าในการเดินทางอีกด้วยหากประเทศไทยสามารถเชื่อมทะเลทั้ง 2 ฝั่ง ณ บริเวณภาคใต้ของไทยด้วยโครงการ "คลองกระ" จะเป็นการเปิดประตูเข้าออกระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกให้กับเรือเดินสมุทรทุกประเภท"คลองกระ" จะปรับเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ของไทย ให้มีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือของโลก และจะเอื้อประโยชน์ให้ประเทศไทยพัฒนากิจการพาณิชย์นาวี ขับเคลื่อนเดินเรือสมุทรทำมาค้าขายแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ ขณะเดียวกัน กองทัพไทย โดยเฉพาะกองทัพเรือ สามารถเคลื่อนย้ายกำลังและดำเนินกลยุทธในการปกป้องผลประโยชน์ของทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่สำคัญที่สุด โครงการ "คลองกระ" เป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเขตยุทธศาสตร์พิเศษทางเศรษฐกิจของไทยและโลกในอนาคต ประเทศไทย ย่อมมีความพร้อมและศักยภาพแสวงหาผลประโยชน์ของชาติในมหาสมุทร จากการเดินเรือพาณิชย์ การขนส่งทางทะเล การประมง และการป้องกันประเทศ ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก "ยุทธศาสตร์พิเศษทางเศรษฐกิจ"
กำลังศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตร จบตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Wednesday, January 29, 2003 at 00:51:08 (EST)

ไม่ทราบว่าผู้สนับสนุนหรือผู้คัดค้านทั้งหลายได้มีการพิจารณาในแง่ของกฎหมายทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศด้วยหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาจะมุ่งประเด็นกันในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเท่านั้น ในเรื่องของกฎหมายทะเลเมื่อใดที่มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมทะเลหลวง 2 แห่งเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดสภาพของช่องแคบระหว่างประเทศขึ้นทันทีและผลของช่องแคบบระหว่างประเทศตามกฎหมายทะเลก็คือต้องยินยอมเรือต่างๆผ่านได้ด้วยวิธีการผ่านชั่วคราว และนั่นหมายถึงอำนาจอธิปไตยของไทยได้ถูกบังคับด้วยความเป็นช่องแคบระหว่างประเทศ แล้วไทยจะเหลืออะไร หรือว่าไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้ว เงินก็ยากได้ งานก็อยากทำ แต่หากต้องแลกด้วยอธิปไตยของชาติ จะเลือกอะไรดี ช่วยกันคิดหน่อยครับ เผื่อมีทางออกที่ดีให้กับประเทศได้
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิยาลัยรามคำแหง <->
- Sunday, August 25, 2002 at 10:26:35 (EDT)

ไม่เห็นด้วย เพราะจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยุคนี้แล้วเราควรรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาใว้บ้าง ไม่ใช่ไปเป็นตัวแปรสภาพแวดล้อมที่สมควรอนุรักษ์ ถ้าเราไม่ใด้เดือดร้อนอะไรมากมาย
อลิสรา อุปลา
- Wednesday, July 10, 2002 at 03:49:53 (EDT)

ไม่เห็นด้วย เพราะจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยุคนี้แล้วเราควรรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาใว้บ้าง ไม่ใช่ไปเป็นตัวแปรสภาพแวดล้อมที่สมควรอนุรักษ์ ถ้าเราไม่ใด้เดือดร้อนอะไรมากมาย
อลิสรา อุปลา
- Wednesday, July 10, 2002 at 03:44:10 (EDT)

จะทำไม่ทำก็ไม่รู้ หากทำควรคำนึงให้คนไทยเป็นเจ้า คนไทยได้ผลประโยชน์และให้มีโทษน้อยที่สุด
Thai
- Tuesday, June 19, 2001 at 04:33:13 (EDT)

เห็นด้วยกับการขุด แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบ ต่างๆที่คุณธนา(ท่านแรก)กล่าวไว้หากเป็นจริงอย่างเช่นเรื่องน้ำมันจะทำอย่างไรต้องมีมาตราการที่ใข้ได้จริงหากเกิดปัญหาขึ้น และที่สำคัญอย่าให้เกิดปัญหาแบ่งแยกดินแดนด้วยเป็นต้น เพราะผมเห็นว่าถึงแม้จะอำนวยความสะดวกได้ไม่มากในปัจจุบันแต่ก็มีข้อมูลแนวโน้มการใช้ชองแคบมะละกาจนจะเต็มความสามารถแล้วหากเรามีการขุดเตรียมการและอำนวยความสะดวกได้ดีจริงก็ควรทำแต่อย่าลืมมาตราการต่างๆด้วยที่จะป้องกันปัญหาที่ใช้ได้จริงน่ะครับ
Hong <[email protected]>
- Tuesday, June 19, 2001 at 04:31:45 (EDT)

1.จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเกิดผันผวนอย่างรุนแรงเพราะ 1.1 ความเค็มที่แตกต่างระหว่างน้ำทะเลจากฝั่งอันดามันที่เค็มกว่าแพร่กระจายเข้าไปในฝั่งอ่าวไทย ปลาและสัตว์น้ำต่างๆจะมีชีวิตอยู่และขยายพันธุ์ได้อย่างปกติหรือไม่ โดยเฉพาะปลาทูที่มีการขยายพันธุ์ในอ่าวไทย ต่อไปอาจสูญพันธุ์หรือราคาตัวละ400-500บาทก็ได้ 1.2 อุณหภูมิที่แตกต่างของน้ำทะเล คุณคงเคยได้ยินว่าเมื่อน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-3องศาเซลเซียสจนเกิดประการังตายและเปลี่ยนสี ซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร เกิดการหยุดชะงักการขยายพันธุ์ และอาจทำให้ปลาและสัตว์น้ำบางชนิดสูญพันธุ์แต่กรณีนี้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำทะเลเย็นลง2-3 องศาอย่างกระทันหัน 1.3 จะเกิดภาวะผันผวนของลมฟ้าอากาศมากน้อยแค่ไหน อันนี้ลองช่วยกันคิดนะครับ 1.4 สภาพแวดล้อมของอ่าวไทยที่เป็นทะเลปิดอันหมายถึงว่าโดยปกติกระแสน้ำจะไหลหมุนเวียนอยู่ภายในอ่าวไทยจะเกิดการสะสมมลพิษมากมาย และโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติภัยทางทะเลของบ้านเราจะทำได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ถ้าเกิดเรือชนกันจนน้ำมันรั่วออกมาจะแก้ไขกันอย่างไรและใช้เวลาเท่าไหร่ 2.การที่เราขุดคลองและสร้างท่าเรือ เราจะได้อะไรบ้างนอกจากค่าจ้างแรงงาน 2.1 ประเทศไทยจะได้นายจ้างที่เป็นผู้ให้เงินกู้มาสร้างเพราะเราไม่มีเงินสร้างเอง และขณะเดียวกันเค้าก็จะกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศเราไปเป็นผลตอบแทนอีกนานแสนนานจนชั่วชีวิตของเราหลายคนอาจไม่มีโอกาสได้เห็นตอนมันกลับมาเป็นสมบัติของชาติ 2.1 ต่างชาติที่เอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศเราโดยที่เราหวังว่าจะได้เงินค่าจ้างแรงงานจากพวกเขาซึ่งเมื่อเทียบกับกับสิ่งที่เขากอบโกยเอาจากทรัพยากรและเงินทองของพวกเรา ผลที่เราได้มันช่างเล็กน้อยเสียเหลือเกิน และเชื่อเถอะต่างชาติเหล่านั้นไม่มีใครรักและหวงแหนประเทศเราเท่าพวกเราเองหรอกเพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะดันไปทำสัญญากันเขาใว้เอง
ธนา
- Friday, January 12, 2001 at 13:56:35 (EST)

เห็นด้วยเพราะจะทำให้ประเทสไทยมีธุรกิจการเดินเรือท่าเรือน้ำลึกธุรกิจจะเจริญ
มนตรี คงสกุลทรัพย์ <[email protected]>
- Monday, December 25, 2000 at 01:59:23 (EST)

ไม่เห็นด้วยกับโครงการขุดคลองกระ ชัดเจน และพร้อมจะคัดค้านทุกเมื่อในฐานะคนในพื้นที่ที่ถูกชี้เป็นชี้ตายจากมนุษย์วิปริตชอบการพัฒนาบนความทุกข์ของคนอื่นอยู่รำไป อย่านะ! อย่ามาบอกผมว่าให้เสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศชาติตัวอย่างมีให้เห็นเสียจนเอียน เพียงพอแล้วสำหรับการเสียสละเพื่อความหายนะ และขอร้อง อย่าเอาของมาแจกเสียให้ยากส์ และอย่ามาโฆษณาว่าผมจะมีงานทำ อย่ามาบอกว่าต่อไปผมจะรวยเพราะคลองกระ โลกใบนี้จะอยู่ได้อีกกี่ล้านปี เอ้าผู้ชอบการพัฒนาทั้งหลายช่วยๆสงเคราะห์มันหน่อยเร็วเดี๋ยวมันจะเหลือถึงลูกถึงหลานเปล่าๆ แย่จริงครับ ผมชักไม่ค่อยสุภาพเสียแล้ว แต่อยากเรียนว่าท่านผู้ใดสามารถหาเหตุผล ข้อมูล ที่ทำให้ผมรับทราบมากกว่านี้ก็ดีครับบางทีวันนี้ผมอาจคิดผิดก็ได้ ท่านใดมีข้อมูลช่วยอนุเคราะห์ผมจะขอบคุณมากครับ ผมจะติดตามเรื่องนี้เรื่อยๆ ขอบคุณที่เปิดโอกาส วิโชคศักดิ์
วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี
- Tuesday, December 05, 2000 at 05:10:28 (EST)

มันไม่สมควรอยู่ติดกับแผ่นดินแม่ผืนนี้อีกต่อไปขับไสมันออกไปก่อนที่หายนะจะมาเยือน
knock <juang>
- Monday, December 04, 2000 at 07:27:25 (EST)

Digging the cannel will not solve the poverty problem of thai people, but will devide the country in two. the southern will ask for indepence because the majority of people is muslim. Malaysia and perhaps shingapore would love to have another muslim country to be their buffer against thailand and other communist coutries. One good example of such country could be Tomor of Indonesia. Also, animal habitats and ecological system will be destroyed if the cannel is built. ...
Benjason Rachapaetayakom <[email protected]>
- Tuesday, November 28, 2000 at 00:57:34 (EST)

เห็นด้วย สามารถขายบริการท้งด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง ที่พัก อาหาร และอื่น ๆ ไม่ควรมองไปว่ามีช่องแคบมะละกาอยู่แล้ว เพราะผู้ได้ประโยชน์คือสิงคโปร์ อินโดนิเซีย และมาเลเซียที่ได้ค่าผ่านทาง ส่งสินค้า ท่าเรือ อู่ซ่อมเรือ สามชาตินี้คัดค้านแน่และอาจให้ทุนมาขัดขวางโดยอ้างความมั่นคง เศรษฐกิจที่ไม่คุ้มทุน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปีนส์ น่าจะเห็นด้วยให้ขุดคอคอดกระ เพราะสามารถย่นระยะทาง เวลา ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
สุรพล จันทราช <[email protected]>
- Sunday, November 26, 2000 at 16:25:13 (EST)

เห็นด้วย แต่ควรมีการศึกษาผลกระทบหลาย ๆ ด้านให้ละเอียดก่อนการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความเป็นอยู่ของชุมชนที่อยู่บริเวณขุดคลอง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานทั้งหมดซึ่งมีมากมายความตั้งใจจริงในการดำเนินงานของรัฐบาลสำคัญที่สุดเพราะเมื่อมีโครงการเกี่ยวกับการขุดคลองคอดกระหรือโครงการเซาท์เทอร์นซีบอร์ด ประชาชนมักจะได้รับข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านที่สูญเสียผลประโยชน์ให้เงินนักการเมืองให้ล้มเลิกโครงการดังกล่าวเป็นประจำซึ่งคงไม่ใช่เรื่องที่แปลก เพราะระบบการเมืองของเราไม่เข้มแข็งทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์หลาย ๆ ครั้งแล้ว...
Adirek Tippayamongkol <[email protected]>
- Thursday, November 23, 2000 at 03:20:39 (EST)

เป็นกลางคิดว่ามีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีคือทำให้มีเงินจากการเก็บภาษีผ่านทาง ประชาขนในพื้นที่ได้มีรายได้ ผลเสียคือต้องมีการอพยพคนออกจากพื้นที่ต้องเสียเงินจำนวนมากและเมื่อคุดก็เหมือนเป็นการแบ่งประเทศและยากต่อการดูแล
วิน
- Monday, November 20, 2000 at 06:14:10 (EST)

ขอคัดค้านดว้ย เนื่องจากจนป่านนี้แล้ว โครงการยังไม่ชัดเจน ไหนจะเรื่องของผลประโยช์นอีก ใครจะเป็นคนรับ-เสีย แล้วจะเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่ต้องศูนย์เสีย โดยไม่ต้องพูดถึง ผลจากการศึกษาผลกระทบ เพราะเชื่อถือไม่ได้ซักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจากรัฐ หรือของหน่วยงานใดๆ ก็ตาม จะเห็นได้ว่า โครงการเขื่อนปากมูลที่ยังมีอยู่นี้ ข้อมูลจากเขื่อนโลก บ้านเรายังไม่ฟังเลย มีแต่ปัญหาทั้งนั้น หากไม่รู้จักพอ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
sunti <[email protected]>
- Wednesday, November 01, 2000 at 02:45:46 (EST)

สนับสนุนโครงการขุดคอคอดกระ เพราะจะมีประโยชน์มากกว่ามีโทษ น่าจะทำได้แล้ว ต้องทำ
นันทชัย สุขไสว <[email protected]>
- Tuesday, October 31, 2000 at 03:26:00 (EST)

ที่น่าห่วงที่สุดคือปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะขุดทางด้านแนว 2A หรือ 5A ปัญหาจะกระทบกับคนในพื้นที่ที่สุด ซึ่งต้องเห็นใจเค้าด้วย เพราะฉะนั้น จะกระทำการใด ๆ ควรศึกษาถึงผลกระทบต่อนิเวศน์วิทยา ส่วนเรื่องอื่น ๆ คิดว่ามีทางแก้ปัญหาได้
ดารา <[email protected]>
- Saturday, October 28, 2000 at 03:00:55 (EDT)

สนับสนุน...แต่ควรจะศึกษา รายละเอียดกันให้มากๆๆ สิงคโปร์มันไปไกลแล้วลุงๆ ป้าๆ ทั้งหลาย.....จะรอไปไย ครับ.....ขจก.น่ะขืนมาก่อกวน เดี๋ยวฝ่ายทหารเขาก็จัดการเอง ล่ะไม่เห็นน่ากังวลตรงไหน... ...โครงการดีๆ แม้ธรรมชาติอาจ ถูกทำลายไปบ้าง....แต่ผมว่ามัน ต้องมีทางป้องกันและพัฒนาใหม่ ได้ ถ้าเราช่วยกัน.....ไม่เถียงกันแบบนี้....
ธวัชชัย บ้านแหลม <[email protected]>
- Thursday, October 19, 2000 at 10:38:51 (EDT)

"คัดค้าน" ในประเด็นที่คัดค้านกันเรื่องแบ่งแยกดินแดน ผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ รู้สึกว่ามันจะล้าสมัยไปหน่อย ทำเหมือนดูถูกคนทางภาคใต้อย่างนั้นแหละ ถ้ามีคนคิดกันแบบนี้มากๆ และเกิดเรือ่งแบบนี้ขึ้นมาจริงๆ ก็เพราะพวกคุณนั่นเองที่ไม่ยอมรับ ไม่เชื่อใจระแวงพวกเขาเหล่านั้นเอง โดยส่วนตัวแล้ว เห็นด้วยที่จะขุดคลองขึ้นมา ประโยชน์ที่ได้ น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของไทยเองมากกว่า เช่นกองทัพเรือ สามารถโยกย้ายกองเรือ ไปดูแลฝั่งอันดามัน และอ่าวไทยได้สะดวกขึ้น เรือประมงไทย ก็เดินทางไปมาสองฝั่งได้สะดวกกว่าเดิม ประเด็นที่ควรศึกษา และพิจารณาเป็นอย่างยิ่งก็คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่า ถ้าทำให้เกาะสวยๆ งามๆ แถบอันดามัน ต้องเสียไปมันคงไม่ดี ถ้าจะจำกัดการจราจร ก็คงไม่คุ้มค่าการลงทุนแน่ สรุปคือไม่น่าจะคุ้มค่าการลงทุน แต่สนับสนุนให้ขุด เพราะมันจะเป็น ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติ และเงินแค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอก ตอนวิกฤติค่าเงินบาท เรายังถลุงได้หมดเร็ว และเกิดประโยชน์น้อยกว่านี้อีก ขุดเถอะครับ ค่อยๆ ขุดไปสร้างงานให้คนไทยทำดีกว่า
Bigtuy <[email protected]>
- Wednesday, September 06, 2000 at 14:07:33 (EDT)

ไม่เห็นด้วย เนื่องจากกระทบถึงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และทางสังคม สมควรให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยได้อยู่กันอย่างสงบตามวัฒนะธรรมอันดีแต่เดิม ไม่ควรก่อสร้างสิ่งต่างๆที่ ทำให้เกิดความพลุกพล่านไม่สงบ น่ารำคาญใจเพียงเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่คุ้ม ปัจจุบันที่สงบตามธรรมชาติเริ่มลดลงจนน่าเป็นห่วง ประชาชนในท้องถิ่นจะไม่สบายกายสบายใจไปตลอดชีวิต และอีกอย่างหนึ่งการขุดคลองนี้เป็นการฝืนธรรมชาติของโลก อาจจะเกิดปัญหาจากอุทกภัย พายุ ใครจะไปรู้
Jeda
- Tuesday, September 05, 2000 at 02:55:50 (EDT)

สิ่งสำคัญที่สุด คือเราขาดความไว้วางใจในรัฐบาลของเรา
Octain
- Wednesday, August 23, 2000 at 09:32:04 (EDT)

ไม่เห็นด้วยค่ะ ณ ปัจจุบันนี้ ยังมองไม่เห็นประโยชน์สำหรับภาคใต้เท่าไหรเมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปไม่อาจะประเมินค่าได้ค่ะ จะคิดจะทำอะไรควรถามประชาชนตาดำๆ บ้างนะค่ะ ว่าเค้าคิดเห็นอย่างไร พอใจมั้ย จะได้ไม่เกิดในสิ่งที่ใครก็ไม่ปรารถนา ไม่อยากเห็นการเกิดความแตกแยกของชุมชนเพราะผลประโยชน์ อันน้อยนิดที่ชาวบ้านได้รับ ปลาตัวใหญ่เค้าไม่ปรากฎแอบอยู่เบื้องหลัง นึกภาพไม่ออกจริงๆ ว่าถ้าขุดแล้ว ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย ทะเลจะได้รับผลกระทบขนาดไหน ความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนไปขนาดไหน สงสารปลาค่ะต้องเปลี่ยนตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อการมึชีวืตอยู่
ple
- Friday, August 18, 2000 at 04:20:46 (EDT)

๋่่่่''คัดค้าน'' ด้วยเหตุผลหลักคือ- 1- ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของ ''นิเวศน์วิทยาทางทะเล"'หลังจากมีการขุดคลอง ซิ่งจะมีเชื่อมต่อกันทางกายภาพระหว่าง "'ทะเลอันดามัน'' ซิ่งเป็นกระแสนน้ำเย็น เข้ากับ''ทะเลอ่าวไทย'' ซึ่งเป็นกระแสน้ำอุ่น ว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทะเลทั้งสองแห่งอย่างไรบ้าง. 2-ความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารโครงการหลังจากเปิดใช้คลองคอดกระยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล ซิ่งทั้งสองกรณีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ควรจะมีการศึกษาและชี้แจงให้สาธารณชนทราบก่อนมีการตัดสินใจดำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งในแง่การลงทุน และ ผลตอบแทนในระยะยาว อาจจะมีปัญหาเหมือนกันกับ โครงการทางด่วน,รถไฟฟ้า ,ท่อกาซธรรมชาติจากแหล่งยาดา และฯ ซิ่งรัฐต้องสูญเสียรายใด้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน/ไม่รอบคอบ ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่.(ทั้งก่อนก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง)
ีีีUG ENGINEERING LTD PART
- Saturday, July 29, 2000 at 03:45:29 (EDT)

ไม่คุ้มเลยกับทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องสูญเสียไปค่ะ ถ้ารัฐเอาภาษีของประชาชนลงทุนตรงนี้ก็อาจเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของคนรวยและมีอำนาจกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่เกษตรกร คนงานที่ใช้แรงงานอีกเกือบทั้งประเทศจะได้อะไรบ้างคะ
กิรดา
- Thursday, July 27, 2000 at 02:31:50 (EDT)

สวัสดีครับผมก็ขอคัดค้านเต็มที่นะครับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องมี่สลับซับซ้อนมากการที่จะไปขุดคลองผ่านป่าภูเขาแล้วซึ่งทรัพยากรในส่วนนี้มีน้อยเต็มที่แล้วยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากปัญามันยังไม่เกิดจะสร้างปัญหาไป อีกทำไมหล่ะครับคุณ อีกทั้งยังมีผลต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมากแล้วด้วยเรื่องนี้ควรจะระงับไว้ซะนะครับ เพราาะ ว่าถ้าคุณตัดสินใจผิดแล้วคุณจะหันหลังกลับมาแก้ไขในส่วนนี้ไม่ได้นะครับ คุณไม่ควรเห็นแก่ได้คุณไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนน้อยที่คุณจะได้รับ คุณหยุดซะเถอะครับอยู่แบบนี้ดีกว่าครับไปดิ้นรนหาที่ไปทำไมครับ กรุณาเชื่อฟังผมด้วยนะครับผมก็คนไทยคนหนึ่งครับที่ไม่อยากเห็นปัญหาต่างๆเกิด ขึ้นกับบ้านเมืองเรา ขอบคุณครับ
ธเนศร์ <[email protected]>
- Friday, July 21, 2000 at 08:42:13 (EDT)

การที่บอกว่า=พื้นดิน=ถูกแยกออกเป็นสองส่วนแล้วจะทำให้ปกครองลำบาก.. ผมว่ามัน ไม่เกี่ยวเลยครับ... ถ้าจะตอบแบบกวนๆหน่อย ก็ต้องบอกว่า.. ยังไงมันก็ติดกันแม้ว่าจะขุด คลองกว้างแค่ไหนก็ตาม.. พื้นคลองก็ยังเชื่อม =พื้นดิน= ของทั้งสองฝั่งไว้... มีคลองได้ก็น่าจะมีทางข้ามคลองนั้นได้.. จะสะพานหรืออุโมงค์ก็๋แล้วแต่.. กทม.ก็ยังมีสองฝั่ง ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งกรุงธนบุรี.. แล้วไงครับ.. ก็คือกทม.. ก็คือส่วนหนึ่งของประเทศไทย.. เพราะฉนั้น ประเด็๋นเรื่องการปกครองไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะหยิบยกขึ้นมาค้านเลยครับ
OdEZuS
- Friday, July 21, 2000 at 04:22:09 (EDT)

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลและสติปัญญาลํ้าเลิศ เชื่อว่าถ้าจะขุดจริงและมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและอย่างชาญฉลาด ก็น่าเชื่อว่าการดำเนินการจะสำเร็จลุล่วงไปได้ ดังที่โครงการใหญ่ ๆ ของโลกเขาทำสำเร็จกันมาแล้ว และก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และโลกของเราจนปรากฏเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็มีมาแล้ว ดังนั้นจึงอยู่ที่ความรู้และปัญญาของพวกเราโดยรวมนั่นเอง ว่าถ้าจะขุด จะขุดอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด และหลีกเลี่ยงความสูญเสียให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน และแม้จะไม่ได้ลงมือทำอะไรเพียงแต่คุณคิดที่จะขุดหรือไม่ขุดด้วยเหตุผลอะไร คุณก็ได้ชื่อว่า ไม่ได้อยู่เฉย ๆ หรืออย่างที่เขาพูดกันว่าก็ยังดีกว่าอยู่เปล่า ๆ
รจนระวี <[email protected]>
- Wednesday, July 19, 2000 at 10:13:54 (EDT)

ไม่เห็นด้วย ข้อมูลยังไม่แน่น โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สรุปคือไม่แน่นแม้สักด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สังคมจิตวิทยา การเมืองความมั่นคง ระบบนิเวศ-สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม ขนาดproject เล็กๆ อย่างเขื่อน โรงไฟฟ้า ท่อก๊าซทั้งไทย-มาเลย์ ไทย-พม่า บ้านเราทำได้ไม่ดี มีปัญหาอย่างที่เห็น อย่าว่าแต่ไม่มีข้อมูลเลย ถึงมีข้อมูล ก็ไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่า mega project อย่างนี้ผลกระทบก็มหาศาลเป็นเงาตามตัว เห็นศึกษาแต่เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นพิเศษ จนละเลยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของชาติ จึงขอให้ค่อยๆ จับตามอง อย่างแรงๆ (ปล.เมื่อวานนี้พิมพ์ไม่จบ เครื่องแฮงค์เสียก่อน)
บอยกับสิทธิ์
- Tuesday, July 18, 2000 at 11:22:44 (EDT)

ผมมีความเห็นว่าไม่สมควรขุดเพราะว่าผลที่ได้รับทางด้านเศรษฐกิจคงไม่คุ้มค่ากับสิ่งแวดล้อมที่เสียไป อีกสิ่งหนึ่งคือไม่ค่อยมั่นใจในผู้นำของตนเองเท่าไหร่ว่าจะสามารถทำได้อย่างที่คาดหวังหรือเป่ลากลัวจะเสียทีต่างชาติอยู่รำไป การพัฒนาประเทศก็ไม่คำนึงถึงพื้นฐานที่แท้จริง ชอบเดินตามก้นฝรั่ง อยากจะเจริญแต่ไม่หันมาดูว่าตัวตนที่แท้จริงเน่าเละเพียงใด เอากันง่ายๆแค่หนังสือแบบเรียนก็ยังมีเถื่อนกับไม่เถื่อน แล้วจะไปหาความเจริญอะไรกะเค้าได้ ผมว่าเจียดมาบูรณะคลองต่างๆใน กทม.ให้มันสะอาดเจริญหูเจริญตา ให้สมญานาม เวนิสตะวันออกกลับคืนมาใว้ดูดเงินจากนักท่องเที่ยวทั้งไทย เทศไม่ดีกว่าหรือครับ
Thawat khongwaree
- Tuesday, July 18, 2000 at 10:51:28 (EDT)

ไม่สมควรขุดเพราะว่าประเทศไทยมีผืนแผ่นดินที่เหลืออยู่ในการดำรงชีวีตรของผู้คนแทบจะไม่พออยู่แล้วทั้งยังถูกผู้มีบารมีทั้งหลายในบ้านเมืองครอบครองที่หลวงไปเป็นสมบัตืส่วนตัวก็มากไม่ว่าข้าราชการทุกประเภทรวมทั้งนักการเมืองแพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะตัดแบ่งพื้นที่ประเทศไทยของเราออกเป็นสองส่วนส่วนนึงติดอยู่กับทวีปอีกส่วนไม่รู้ว่าจะอยู่ติดกับอะไรในอนาคต ถ้าเราทำระบบการขนส่งรวมทั้งความปลอดภัยในสินค้าที่ต้องใช้การขนส่งทางเรือให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทรัพสินมากก่วานี้ไม่จำเป็นต้องขุดหลอกครับทุกวันนี้ยังทำงานในระบบพาณิชนาวียังไม่เป็นท่าแล้วจะมาขุดคลองให้สินค้ามันหายเร็วขึ้นหรืด หรือจะให้ของหนีภาษีมีมากกว่านี้ครับ
สุทิน ศิลบพันธุ์ <[email protected]>
- Monday, July 17, 2000 at 08:49:28 (EDT)

มีเรื่องอีกมากมายในประเทศนี้ที่ยังแก้ไขไม่จบ แล้วจะมาเพิ่มให้ยุ่งยากกันอีกทำไม? หมาป่าเฒ่า Naperville. Chicago
หมาป่าเฒ่า <[email protected]>
- Sunday, July 16, 2000 at 15:46:44 (EDT)

ขุดคอคอดกระเถอะครับถึงอย่างไรเสียประเทศไทย ก็คงไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วล่ะ น่าจะขุดตั้งนานแล้ว ทุกๆอย่างในโลกนี้ต้องได้อย่าง เสียอย่างเป็นกฏของธรรมชาติ
ไพโรจน์ เกื้อสุข <piroch kuasukh/kcs/[email protected]>
- Thursday, July 13, 2000 at 05:19:39 (EDT)

**คัดค้าน** ไม่เห็นด้วยเลยนะคะกับการที่เราจะต้องขุดคลอง มันทำให้ประเทศไทยแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย การปกครองบ้านเมืองก็ลำบากขึ้น ปัญหาตอนนี้ก็มีเยอะแยะแล้ว ควรเร่งแก้ปัญหาที่มีอยู่ ให้ลุล่วงไปก่อนดีกว่าค่อยคิดกะการทำเรื่องอย่างอื่น อย่าปล่อยให้เป็นดินพอกหางหมู บ้านเมืองตอนนี้ ก็กำลังจะแย่ เศรษฐกิจตกต่ำ ยังไม่มีทางที่จะแก้เลย ถ้าหากว่าแก้ได้แล้ว เรื่องขุดคลองคงไม่มีปัญหา แต่ต้องควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงนะ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบสุข เหมือนเดิม เป็นสยามเมืองยิ้ม อย่างที่เคยเป็นมาก่อน เป็นประเทศที่ชาวต่างชาติเข้ามาแล้ว มีความประทับใจ ถ้าหากจะขุดจริงๆ นะ ปัญหาต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่แน่ ภาคใต้ของเรา อาจตกไปเป็นเมืองขึ้น ของประเทศอื่นอีกก็ได้
ภาคใต้ชาวไทยมุสลิม ก็มีจำนวนไม่น้อย ชาวไทยพุทธ ก็มีจำนวนไม่น้อย ในความเห็นส่วนตัวแล้ว ดิฉันเห็นว่า ถึงจะนับถือศาสนาต่างกัน แต่เราก็เป็นพี่น้อง อยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันทุกคน มีใจรักในผืนแผ่นดินไทย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ชาวไทยทุกๆ ศาสนา ต่างก็ให้ความเคารพ ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ถ้าขุดคลอง กลัวมากเลยว่า จะต้องแบ่งแยกดินแดนไทย ออกเป็น2ประเทศ อยากให้ประเทศไทย เป็นขวานทองอย่างนี้ตลอดไป ......... และอย่าลืมนะคะว่า คนทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยเรา คือพี่น้องกัน ต้องรักกันค่ะ

สอง <[email protected]>
- Tuesday, July 11, 2000 at 05:16:02 (EDT)

กระผมเห็นด้วยกับ การขุดคลองครับ แต่น่าจะมีผลดีในแง่เศรษฐกิจ แต่นั่นหมายความว่า ต้องมีการศึกษา ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ที่จะเกิดขึ้นอย่างมโหฬารด้วยนะครับ แต่ความจริง ก็ไม่น่าจะต้องเถียงกัน เพราะว่า ในบทสรุปก็คงไม่ได้ขุดอยู่ดี แค่เรื่องสื่งแวดล้อม ก็คงไม่มีใครหน้าไหน ออกมารับประกันได้เต็มปากเต็มคำว่า จะไม่ส่งผลกระทบแน่นอน แล้วเรื่องปัญหาทางด้าน การปกครอง ขอให้เลิกเถียงกันได้แล้วครับ เป็นปัญหาหลังๆ ที่ค่อยคุยกัน มันหมดยุคแล้ว มาดูด้านเศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมกันดีกว่า เถียงกันแบบนี้ ดูค่อยยังชั่วหน่อย
ปณิธาน ชุมทอง <[email protected]>
- Monday, July 10, 2000 at 03:16:37 (EDT)

-คัดค้าน- ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ที่จะต้องขุดคลอง เพราะไม่อยากให้ประเทศไทยของเรา แบ่งเป็น 2 ฝ่าย เท่าที่เห็นอยู่เป็นดินแดนเดียว นี่ก็ปกครองกันลำบากอยู่แล้ว เกิดปัญหามากมาย ซึ่งยังไม่เห็นว่า รัฐบาลจะแก้ไขได้เสียที สู้เอาเวลาที่คิดจะขุดคลอง ไปพัฒนาประเทศ ให้เจริญขึ้นไม่ดีกว่าหรือ ถ้าต้องถูกแบ่งแยกดินแดน แน่นอนต้องมีปัญหาอย่างมาก ก็อยากให้รัฐบาลคิดให้ไกลๆ หน่อย ผลดีก็มีนะคะ แต่ว่าผลเสียก็ไม่น้อยเหมือนกัน อยากให้ประเทศไทย เป็นแผ่นดินที่อบอุ่นอย่างนี้ตลอดไป มันก็ดีอยู่แล้ว ถ้าหากขุดจริงๆ ก็ต้องมานั่งแบ่งภาค แบ่งเขตการปกครองอีก ..........เสียเวลา แล้วก็ยุ่งยากเปล่าๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ พวกกลุ่มโจร และพวกทุจริตต่อประเทศชาติล่ะ ..ต้องกลับมาอีกแน่นอน อย่างภาคใต้ ชาวไทยมุสลิมมีเยอะ ...เราก็อยากให้ทั้งชาวไทยพุทธ และ ชาวไทยมุสลิมเป็นพี่ เป็นน้องกันแบบนี้ ถ้าหากมีการแบ่งแยกดินแดน แน่นอนเลยว่า จะต้องแตกแยกกันแน่นอน ประเทศชาติขาดความสามัคคี เกิดการสู้รบกัน แล้วตอนนั้น รัฐบาลจะแก้ไขได้หรือเปล่า.. (นอกจากบอกว่า ไม่รู้ไม่เห็น อย่างที่เคยผ่านมาแล้วในอดีต) ช่วยคิดให้ดีๆหน่อยนะคะ .ถึงดิฉันจะเป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่ง ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ดีพอ แต่ส่วนตัวแล้ว *** ขอคัดค้านค่ะ *** คัดค้านอย่างมากด้วย
PORNPIMOL
- Saturday, July 08, 2000 at 23:55:52 (EDT)

เห็นควรคัดค้านครับ จากข้อมูลของด้านที่ค้าน จะมีข้อมูลที่เห็นภาพที่มีความเป็นจริง มากกว่าฝ่ายที่สนับสนุน ที่เป็นเพียงการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา หลายเหตุการณ์ ที่เราเพียงเอาข้อมูลที่คาดว่า จะเกิดขึ้น จากพื้นฐานของตัวเลขที่คำนวณ บ่อยครั้งที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และผมคิดว่า ในปัจจุบันนี้ ศักยภาพของประเทศไทย สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ โดยที่ไม่ต้องผุดโครงการใหญ่ขนาดนี้
นิพนธ์ <[email protected]>
- Friday, July 07, 2000 at 22:51:27 (EDT)

ควรจะขุดตั้งนานแล้ว มัวทำอะไรกันอยู่ กลัวคนอื่น เข้าแสวงหาผลประโยชน์ได้มากกว่าตนเอง ใช่หรือเปล่า
tangx <[email protected]>
- Friday, July 07, 2000 at 06:42:26 (EDT)

ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่า มีผลกระทบต่อปัญหา ความมั่นคง แถบภาคใต้ รวมถึงสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของชาวบ้าน จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่น่าเห็นใจมากที่สุดก็คือ ชาวบ้านท้องถิ่นนั่นเอง ขอบคุณ
วรวงศ์ สมตระกูล <[email protected]>
- Friday, July 07, 2000 at 03:53:01 (EDT)

ไม่เห็นด้วย เพราะเมื่อมีการขุดคอคอดกระขึ้นมา จะส่งผลกระทบตามมาอีกหลายอย่าง ทั้งด้านความมั่นคง สภาพแวดล้อม
ไพรัตน์ คชรินทร์ <[email protected]>
- Thursday, July 06, 2000 at 04:36:47 (EDT)

คัดค้านครับ เพราะเราไม่สามารถไว้ใจรัฐบาลได้ว่า การดำเนินงาน จะเอาทรัพยากรที่มีอยู่น้อยนิด ไปขายให้กับต่างชาติหรือเปล่า การบอกว่า สร้างงานให้กับคนไทยนั้น ไม่ใช้แค่การให้คนไทย ไปเป็นกรรมกรนะครับ แล้วนายทุน จะเป็นคนไทยหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้ ตามความเป็นจริงแล้ว คนเงินมาก หรือทุนหนาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์มิใช่หรือ แลัวจะมีนักลงทุนไทยซักกี่คน ที่ไม่มีต่างชาติ คอยชักใยอยู่ ทำไมไม่คิดจะเอาเงินที่กำลังจะขุดคลองนี้ ไปทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ผมว่ามันจะดีกว่า เอาไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ อย่าลืมว่า อดอาหารเราตาย แต่ไม่มีคลองเราไม่ตาย
นนทวิทย์ ทองทิพย์ <[email protected]>
- Thursday, July 06, 2000 at 00:06:51 (EDT)

สนับสนุน
panyawut bosri <[email protected]>
- Wednesday, July 05, 2000 at 17:51:28 (EDT)

ผมสนับสนุนเนื่องจาก ประเด็นทางด้านความมั่นคงคง เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่เริ่มลดบทบาทลง เพราะผกค.ไม่มีแล้ว อีกทั้งมีอีกหลายประเทศ ที่เป็นเกาะ ส่วนในเรื่องของทรัพยากร ปัจจุบันพวกเรา ก็ไม่ค่อยรักษากันอยู่แล้ว มันคงไม่เสียหายมากไปกว่านี้อีก ทางประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีมหาสมุทรทั้ง 2 มาเจอกัน ก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหาย กลับเป็นประโยชน์ในทางการค้า ส่งผลให้ประเทศมีรายได้ แต่ถ้าประเทศไทย คิดจะขุดกันจริง และต้องการให้เกิดประโยชน์จริงๆ ก็ควรพัฒนาด้านอื่นด้วย เช่น การบริหารท่าเรือ ทำให้ได้แบบสิงคโปร์ ไม่ใช่ให้ต่างประเทศเข้ามา ทำกำไร จนคนไทย ไม่มีธุรกิจอะไรเป็นของตนเอง บนประเทศตนเองแล้ว
ภานวีย์ อัคนิวรรณ <[email protected]>
- Tuesday, July 04, 2000 at 06:25:27 (EDT)

ผมคิดว่า ถึงแม้ปัญหาด้านความมั่นคง จะค่อนข้างคลี่คลาย แต่ก็เป็นที่คาดการณ์ได้ยาก สำหรับอนาคต ที่ต้องมีทิศทางของผลประโยชน์ ที่เปลี่ยนไป และไม่คุ้มที่เรา ต้องเสียทรัพยากรธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก จากการขุดคลอง ระบบนิเวศ และที่ทำกิน อันเป็นรากฐานทางเศรฐกิจที่สำคัญ
ภานุมาศ สงวนวงษ์ <[email protected]>
- Monday, July 03, 2000 at 23:09:22 (EDT)

คิดว่าควรสร้าง เพราะปัจจุบัน ไม่น่าห่วงเรื่องปัจจัยเรื่องความปลอดภัย แต่น่าจะส่งผลดีในการ เดินทางขนส่งทางเรือ และทางเศรษฐกิจ มากกว่าที่จะต้องให้เรือ อ้อมคาลสมุทรมลายู
สมวุฒิ สุนทรวิจิตร <[email protected]>
- Monday, July 03, 2000 at 10:31:44 (EDT)

เท่าที่ฟังดู ข้อเสียน่าจะ มากกว่าข้อดีน่ะค่ะ โดยเฉพาะระบบนิเวศวิทยาเสีย มันส่งผลกระทบระยะยาวเลย มีทางแก้ตรงไหมค่ะ
oil <[email protected]>
- Monday, July 03, 2000 at 10:30:02 (EDT)

คัดค้าน
อรุณ แซ่โง้ว
- Sunday, July 02, 2000 at 21:23:34 (EDT)

สนับสนุนกับแนวความคิดที่จะ มีการขุดคอคอดกระ เพื่อจะได้เป็น ศูนย์กลางในด้านการพัฒนาทางเศษฐกิจ
มงคล รินทะไชย <[email protected]>
- Sunday, July 02, 2000 at 08:36:07 (EDT)

เห็นด้วยแต่ต้องมีการวางแผนที่ดี ไม่มั่วเหมือนหนองงูเห่า
อ้น <[email protected]>
- Friday, June 30, 2000 at 09:20:59 (EDT)

คัดค้าน?????????????????????????!!!!!! เพราะ ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนที่ยุ่งยาก และต้องทำโครงงานแผนที่ใหม่ ให้ประเทศอื่นอ้อมไปแหละ ดีแล้ว---- จะได้เปลืองน้ำมัน ถ้าเกิดสงครามข้าศึก จะได้นำ้มันหมดก่อนบุก
Top 6/1 [Anubal Ratchaburi School] <[email protected]>
- Friday, June 30, 2000 at 05:40:22 (EDT)

ไม่อยากให้มีการขุด เพราะอาจจะมีปัญหาในการ แบ่งแยกดินแดน ทางภาคใต้ ไม่อยากให้เป็นเหมือน คนละประเทศ อยากให้ประเทศไทย เป็นขวานทองอย่างนี้ต่อไป อยากรัฐบาลคิดถึง ผลข้างเคียงที่จะตามมา ให้มาก ๆ ก่อนจะตัดสินใจ อยากให้โวตเสียงจาก ประชาชนส่วนมาก เป็นหลักในการตัดสินใจ ที่จะขุดหรือไม่
SAOWAKHON SEEHAMAYA <[email protected]>
- Thursday, June 29, 2000 at 07:34:52 (EDT)

สนับสนุน
ศร
- Wednesday, June 28, 2000 at 22:53:25 (EDT)

ผมจริงๆแล้วเห็นด้วย เพราะว่าก็อยากจะให้ประเทศไทย เราเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ การเงิน กับเค้าเหมือนกัน แต่ว่ากลัวว่าถ้าขุดแล้วจะทำให้ระบบนิเวศฯ เสียไป เงินไม่ตายยังไงก็หาได้ ถึงจะไม่ร่ำไม่รวย แต่สิ่งแวดล้อมถ้าเสียไปแล้ว มีเงินเท่าไหร่ ก็หาคืนไม่ได้ ผมว่าน่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ ค่อยๆศึกษากันไปดีกว่าครับผม..
กอล์ฟ
- Tuesday, June 27, 2000 at 14:45:30 (EDT)

ค้ดค้าน ไม่ชอบจะมีแผนที่ ที่จะแยกประเทศเป็น2 ส่วน มีทางเลือกอื่นที่อาจจะน่าสนใจกว่า เช่น land bridge ขนถ่ายสินค้าข้ามด้วยรางรถไฟ หรือ หาเครื่งจักรมายกเรือข้ามไปเลย
kriss <[email protected]>
- Tuesday, June 27, 2000 at 10:42:36 (EDT)

สำหรับผม สงสัยประเด็นความมั่นคงหรือเกิน แสดงว่าคนไทย ยังมีความกลัวอยู่ในความคิดอยู่ ซึ่งผมคิดว่า ข้อนี้ ถูกอ้างเพื่อ วัตถุประสงค์บางอย่าง ผมเคยได้ยินมาว่า ยุคหนึ่ง ส.ส. รันเงินคนละ 20-30 ล้าน จากต่างประเทศ จากเหตุผลข้อนี้ ลองสืบดูจะรู้อะไรดีๆ ส่วนหัวข้ออื่นผมอยากให้นักวิชาการทั้ง 2 ฝั่งเสนอข้อมูล และแผนงาน ผลที่ได้ต่อส่วนต่างๆ ทั้งข้อดี และข้อเสียต่อชุมชน ประเทศ เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายมาจากคนละสาขา คนละมุมมอง ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะมีผลต่อการตัดสินใจมากขึ้น ดีกว่าการใช้ความรู้สึกเป็นหลัก
สัชญา
- Sunday, June 25, 2000 at 07:36:09 (EDT)

สนับสนุนเพราะจะทำให้แบ่งแยกดินแดนได้ง่ายขึน.
พูโล บีอาร์เอ็น <[email protected]>
- Sunday, June 25, 2000 at 06:01:30 (EDT)

คัดค้านครับ สาเหตุหลักที่ต้องการเสนอ ก็คือว่าเมื่อขุดแล้วเป็นเหมือนกับ การแบ่งแยกประเทศเราออกเป็น 2 ส่วน จริงอยู่ที่ขบวนการโจรต่าง ๆ ไม่มีแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดขุดแล้ว โจรพวกนั้นกลับมาอีกจะทำอย่างฃไร ก็รู้ ๆ กันอยู่ว่า ความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างไรครับ
Thana tacharti <[email protected]>
- Sunday, June 25, 2000 at 03:58:28 (EDT)

คัดค้านเพราะ1.ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 2.ทรัพนากรและธรรมชาติของประเทศถูกทำลายลงอย่างมาก 3.ประเทศขาดความมั่นคง
นายสุรัตน์ วงค์ปางมูล <[email protected]>
- Sunday, June 25, 2000 at 02:33:26 (EDT)

คัดค้านค่ะเพราะ ขุดแล้วผลเสียมีเยอะมาก
ศุภรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ <[email protected]>
- Wednesday, June 21, 2000 at 07:21:25 (EDT)

ไม่เห็นด้วยมากมากเลยครับ
pansa sunavee <[email protected]>
- Wednesday, June 21, 2000 at 04:42:07 (EDT)

ขุดไปเถอะประเทศชาติจะไม่มีกินอยู่แล้ว กรุณามองโลกให้ไกลๆ หน่อย
patt <[email protected]>
- Wednesday, June 21, 2000 at 03:03:37 (EDT)

อ่านความเห็น ฝ่ายคัดค้านมีเหตุผลน้ำหนักมากกว่า
ธีระ ธีรกนก <[email protected]>
- Monday, June 19, 2000 at 09:40:17 (EDT)

เห็นด้วยอย่างมาก
จิราภรณ์
- Sunday, June 18, 2000 at 23:59:08 (EDT)

สนับสนุน
กันยารัตน์ ตันติวิรมานนท์
- Sunday, June 18, 2000 at 23:56:07 (EDT)

สนับสนุน
ประวิทย์ อภิวัฒน์พงค์ <[email protected]>
- Sunday, June 18, 2000 at 23:54:03 (EDT)

ณ วันนี้ ขอคัดค้าน 1.จะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า เพราะสิงคโปร์ เขาพัฒนาจนอยู่ตัว ไม่ว่าจะเป็นการค้า การอุตสาหกรรมไฮเทค ยังไงเรือก็ต้องแวะไปสิงคโปร์อยู่ดี 2.ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีทางเดินเรือใหม่ ด้านซีกโลกเหนือที่เกิดจากน้ำแข็งละลาย ซึ่งจะอำนวนความสะดวก แก่ประเทศแถวๆ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ที่จะไปยุโรป 3.ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
Arnon
- Friday, June 16, 2000 at 22:20:33 (EDT)

เห็นด้วย เพราะจะทำให้แบ่งแยกดินแดนง่ายขิ้น
มูฮัมมัด บินอับดุลเลาะห์ <[email protected].com>
- Friday, June 16, 2000 at 06:37:16 (EDT)

ผมว่าคลองกระไม่น่าก่อปัญหาความมั่นคง เพราะปัจจุบัน ผกค. ไม่มีแล้ว ส่วน ขจก. ก็เคลื่อนไหวในพื้นที่ที่มีชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลย์เป็นชนส่วนใหญ่ คือจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เท่านั้น แนวคลองทั้งสองแนวก็ไม่ได้อยู่ใน พื้นที่นั้น อีกทั้งเรามีหน่วยทหารอยู่มากมายในภาคใต้ การลำเลียงพลก็ทำได้หลายทาง อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องพึ่งสะพานข้ามคลองอย่างเดียว ปัญหาเรื่องไทยเหนือ-ไทยใต้ จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้กองทัพเรือน่าจะเคลื่อนย้ายเรีอรบระหว่างสองฝั่งทะเล สะดวกขึ้นด้วย แต่ที่น่าเป็นห่วงคือผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้หลักอันดับต้นๆ ไหนจะผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านบริเวณริมคลองอีก การลงทุนสร้างคลองนี้ก็ไม่ ได้ยืนยันว่าจะมีผลกำไร เพราะช่องแคบมะละกาก็ยังมีอยู่ และ การอ้อมแหลมมลายู ก็เสียเวลาเพิ่มขี้นไม่มาก (สำหรับเรือที่จะไปญี่ปุ่น) ผมจึงมีความเห็นคัดค้าน การขุดคลองเชื่อมอ่าวไทยกับทะเลอันดามันนี้
เบิร์ด
- Wednesday, June 14, 2000 at 16:23:16 (EDT)

ประเด็นการขุดคอคลอดกระนั้น เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า เป็นประเด็นน้ำเน่า ที่พวกบรรดานักวิชาการต่างมากแสดงความคิดเห็น แล้วยกเอาบทวิจัยต่างๆ มาเสนอ (ในบรรดาบทวิจัยของประเทศไทย มีเพียงนิดเดียวเท่านั้นที่เกิดประโยชน์แก่สังคม) การขุดคอคอดกระนั้น ให้ทั้งผลดีและร้าย แต่ผลดีจะมากกว่าแลร้าย โดยประเด็นต่างๆ จะขอเสนอความเห็นดังนี้ ประเด็นสิ่งแวดล้อม .. เรื่องนี้ผมไม่เห็นว่าคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นจะมารบกวนสิ่งแวดล้อมในวงกว้างเพราะทุกวันนี้เราก็เอาขยะ น้พเสียทิ้งทะเลอยู่ทุกวัน ปล่อยให้คนจับปลาด้วยวิธีที่ผิด และอื่น ๆ มากมาย ประเด็นนี้จึงตกไป ประเด็นเรื่องความมั่นคง .. นี่ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันมานาน .. ลองคิดดูซิว่า ความเป็นเพราะอะไร มองลึก ๆ ในปัญหานั้น เราคิดกันไปเอง เพราะว่าในอดีตภาคใต้ถือเป็ฯแหล่งส่องสุมของพวกขบวนการก่อการร้าย ข้ามชาติ ในทรรศนะหนึ่งของผม ขบวนการก่อการร้ายมาจากเพื่อนบ้านของเราเอง โดยแบ่งได้สองระดับ คือ ก่อการร้ายที่ไม่ได้มุ่งหมายขัดชวางการขุดคอคอดกระ สิ่งนี้เป็ฯผลของความปั่นป่วนในช่องแคบมะละกา และคาบสมุทรที่เริ่มแต่มาเลเซีย ยาวไปจนถึงฟิลิบปิน และ อินโดนีเซีย .. ส่วนที่สองคือ การก่อการร้ายที่เพื่อนบ้านเราที่มีผลประโยชน์ในการคุมช่องแคบมะละกา อย่างสิงคโปร์ส่งมาแทรกแซง ลองคิดสิครับว่า ถ้าเกิดคอคอดกระเกิดขึ้นจริง ช่องแคบสิงคโปร์และมะละกาคงถึงกาลดับสูญ เรามีกองทัพเรือแข็งแกร่ง เด๊ยวนี้ใครจะกล้าทำสงครามเปิดเผย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ยาก เรื่องแบ่งแยกดินแดนห้าจังหวัดภาคใต้ .. ภาคใต้โดยเฉพาะชายแดนห้าจังหวัดใต้สุด เขาเป็นคนไทย พึ่งพระบรมโพธิสมภาร เรามีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศร์ โครงการ พอสว. โครงการอีกมากมาย ลองคิดดูสิว่าความเป็นไทย ความใกล้ชิดของราชวงศ์ และกษัตริย์ที่รักของเราทุกคน จะดึงดูดคนเหล่านั้นไม่ได้เลยหรือ ? นี่ก็เป็นประเด็นที่อีกสิบพูโล ก็ทำให้สั่นคลอน แต่ไม่ถล่มลง เพราะว่ากำแพงเราหนาแน่น .. ภาคใต้กับราชวงศ์ และไทยผูกพันกันมายาวนานทางประวัติศาสตร์ (อยากรู้ผมจะเล่าให้ฟังวันหลัง) ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดูเหมือนว่าเราจะกลัวไปเองหรือเปล่า? ลองนึกว่าความมั่งคั่ง ร่ำรวยที่ตามมา ประชาชนกินดี อยู่ดี ใครจะคิดแยกตัว สร้างปัญหา เรามีเงิน เราจะมีเทคโนโลยีเพื่อรักษาทรัพยากรอาจจะรักษาทั้งชาติด้วยศ้ำไป เรามีเงินเรามีกองทัพแข็งแกร่งเราป้องกันการก่อการร้ายได้ .. อีกอย่างนะคับ ประเทศเราจะได้ใช้หนี้ได้รวดเร็วไม่ต้องเป็นหนี้จนถึงขึ้น หลานของเหลนยังใช้ไม่จบ .. ดินแดนเราอาจจะขาดจากกัน ด้ามขวานอาจจะมีรอยแยก แต่เรามี่ความสัมพันในฐานะคนไทย และเรามีสะพานคอนกรีตเชื่อมเราไว้สองฝั่ง มันจะต่างอะไรกับการที่เราลงภาคใต้โดยใช้ถนน และรางรถไฟ เพียงแค่ถนนและรางรถไฟนั้นลอยอยู่เหนือหัวเราไม่ติดติด .. ถ้าไม่สร้างล่ะก็เราได้ติดดินเป็นปุ๋ย เพราะว่าหนี้สินทับเราตาย (สะใจดี)
พิชิต เยาว์ยืนยง <[email protected]>
- Wednesday, June 14, 2000 at 11:10:34 (EDT)

ไม่เห็นด้วย เพราะไม่อยากเห็นการแบ่งแยก ไม่อยากให้เกิดการแทรกแซง หรือยั่วยุจากคน บางคนที่อาจจะทำลายความเป็นปีกแผ่นของประเทศ ข้อดีของโครงการนี้ถือว่าดีจริง เพราะน่าจะทำให้การค้าระหว่างประเทศคึกคักขี้นรวมทั้งเก็บค่าผ่านทางได้อีกด้วย แต่ข้อดีทั้งหมดนี้ ถ้าจะมาแลกกับความมั่นคงของประเทศ คิดว่าคงไม่คุ้ม หรือทุกคนว่ายังไงกันบ้างคะ
อ้อม <[email protected]>
- Wednesday, June 14, 2000 at 07:59:32 (EDT)

ไม่เห็นด้วย
พรพิมล
- Wednesday, June 14, 2000 at 02:59:55 (EDT)

เพราะว่าประเทศมาเลเซีย เกาะบอเนียวเป็นของอังกฤษในช่วงล่าอาณษจักร และฝั่งซ้ายของไทยเป็นของฝรั่งเศส จึงมีสัญญาฉบับหนึ่ง ซึ่งผมก็จำไม่ได้ว่าชื่อสัญญาอะไร แต่ในสัญญาห้ามประเทศไทยขุดคอขอดกะ ซึ่งจะทำให้ประเทศทางเกาะบอเนียวไม่มีความหมายไป ขอขอบพระคุณอย่างสูง
kang <[email protected]>
- Wednesday, June 14, 2000 at 01:50:42 (EDT)

คัดค้านการสร้างเงินที่จะนำไปลงทุนไม่คุ้มค่าควรที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ เช่นระบบสารสนเทศในโรงเรียน โครงการสาธาณสุขมูลฐาน อาหารกลางวัน ระบบการคมนาคมขนส่งอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับคนจนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่าให้เงินอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ
จตุรพร เทียมทินกฤต <[email protected]>
- Tuesday, June 13, 2000 at 03:10:29 (EDT)

ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะจุดที่ตัดผ่านจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดนั้นๆ แต่มันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราจะต้องสูญเสียทรัพยากรโดยเฉพาะป่าไม้ แหล่งท่องเที่ยว และ สัตว์ป่า
mooyou <[email protected]>
- Tuesday, June 13, 2000 at 00:53:28 (EDT)

อยากจะขอคัดค้าน การขุดคอคอดกระ ด้วยเหตุผล 2 ข้อ 1. เราคงไม่มีเงินมากพอในการที่จะ ลงทุนอะไรใหญ่ๆ อีก โดยไม่สามารถคาดเดาถึง ผลกำไรที่มองไม่เห็น และการช่วยเหลือ ที่หลายประเทศ อยากเข้ามาร่วมนั้น ผมคิดว่าเขาน่าจะ ได้ผลประโยชน์ จากการลงทุนกลับไปพอสมควร 2. ไม่อยากให้มี ไทยเหนือ และไทยใต้ครับ
ธนพันธ์ ชูบุญ <[email protected]>
- Monday, June 12, 2000 at 07:22:59 (EDT)

กลัวว่าจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างโครงการท่อก๊าช ไทย-พม่า ทั้งจากการทำลายป่า และการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือ ระยะทางที่ย่นไป ก็ไม่มากอย่างคลองสุเอซ หรือ คลองปานามา ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่า ถ้าจะทำจริง ก็ควรทำประชาพิจารณ์ ให้กว้างขวางเสียก่อน
ป. วรรณสว่าง
- Monday, June 12, 2000 at 00:01:29 (EDT)

 
 สนับสนุน หรือ คัดค้าน
โครงการ ขุดคอคอดกระ ฝันดีหรือฝันร้าย ของนักลงทุน

การุณยฆาต : ฆ่าด้วยความกรุณา
สารบัญ | จากบรรณาธิการ | การมาถึงของ "นักรบสายรุ้ง" : จากตำนานสู่ความเป็นจริง | ทวีปเลื่อน-แผ่นดินไหว ภัยที่ไม่อาจพยากรณ์ | กำเนิดตึกระฟ้า | ปีท่องเที่ยวกับเจ้า (ลาว) | ผู้หญิงสิงคโปร์ | ทาเคชิ คิตาโน หนังยากูซ่าสายพันธุ์ใหม่ | เฮโลสาระพา

Arrival of the Rainbow Warrior: From Legend to Reality | Continental Drift, Earthquake: Unpredictable Dangers

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]

ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) email