Home

 
 

เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้
นายรอบรู้ชวนเที่ยว
ล่องเรือเที่ยว
เกาะช้าง  
 
รู้หรือไม่(รู้)
ทำไมมัสยิด ต้องสร้างเป็นโดม มีดาวและเดือนเสี้ยว ?
หาดทรายเกิดขึ้นได้อย่างไร
ครั้งหนึ่งเคยเป็น
วัดอรุณ  
 
ซอกแซกท่องเที่ยว  

นายรอบรู้ตอบปัญหา  

โลกรายเดือน

ครั้งหนึ่งเคยเป็น... วัดอรุณ สัญลักษณ์ของพระนคร ?

วัดอรุณ

ภาพวัดอรุณนี้ได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถ่ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๕) หรือประมาณกว่า ๖๐ ปีมาแล้ว รอบวัดอรุณยังมีบ้านเรือนเบาบาง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างมาบดบังความโดดเด่นขององค์ปรางค์ ลึกเข้าไปยังเป็นเรือกสวนของฝั่งธน หรือที่รู้จักกันในชื่อ สวนในบางกอก (สวนนอกบางช้าง)

วัดอรุณ หรือวัดแจ้ง หรือ "The temple of dawn" มีชื่อทางการว่า วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญมาแต่โบราณ หลังจากที่พระเจ้าตากปราบก๊กต่าง ๆ แล้วเดินทางมาบางกอกถึงที่หน้าวัดแห่งนี้ในเวลาแจ้งพอดี จนเป็นที่มาของชื่อวัดในกาลต่อมา รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสริมพระปรางค์องค์เดิมให้สูงใหญ่ขึ้น เช่นปัจจุบัน ตามที่พระราชบิดาหรือรัชกาลที่ ๒ ทรงตั้งพระทัยไว้ก่อนสิ้นแผ่นดินว่าจะให้วัดอรุณเป็นวัดมหาธาตุ สัญลักษณ์แห่งพระนครตามโบราณราชประเพณี

วัดอรุณเป็นทั้งสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งเชิงช่างไทยโบราณอันวิจิตร เป็นที่หมายตาของคนเดินทางในลำน้ำเจ้าพระยามาหลายยุคสมัย ด้วยภูมิสถาปัตย์ที่ตั้งของพระปรางค์ซึ่งโดดเด่นสูงใหญ่ที่สุด ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นใจกลางบางกอกในขณะนั้น และไม่มีตึกรามสูงใหญ่มาบดบังรัศมีความงามอันขรึมขลัง น่าศรัทธาให้ลดลงเช่นปัจจุบัน

วันนี้...พระปรางค์วัดอรุณยังเป็นสัญลักษณ์ของพระนครหรือไม่ ?!?

Home